van harte welkom bij PKN gemeente:

Protestantse Gemeente Op ‘e Noed zoekt een

     Kerkelijk werker (ouderenpastoraat) m/v (8 uur)

Wie zijn wij
De Protestantse Gemeente Op ‘e Noed omvat de dorpen St. Nicolaasga, Idskenhuizen en Tjerkgaast. In St. Nicolaasga staat het verzorgingshuis Doniahiem en de appartementencomplexen voor senioren De Scharlijen en De Iendracht. Kernwoorden voor onze gemeente zijn: openheid, collegiale werksfeer, gemoedelijk, altijd op zoek naar nieuwe initiatieven. Onze gemeente heeft een predikant voor 75% van de werktijd.

De kerntaken zijn
– groeps- en individueel pastoraat voor ouderen in een verzorgingshuis en in twee appartementencomplexen voor senioren
– het verzorgen van vieringen en bijeenkomsten (Kerst, Pasen, enz.) in het verzorgingshuis en het leiden van uitvaartdiensten
– bijwonen van de vergaderingen van het Ouderlingenberaad

Wij zijn op zoek naar een kandidaat die
– levenservaring heeft
– open staat voor de verscheidenheid in geloofsbeleving van de gemeenteleden
– gemakkelijk is in de omgang met mensen
– zelfstandig kan werken, maar ook kan werken in teamverband
– op z’n minst de Friese taal kan verstaan
– het christelijke geloof belijdt en belijdend lid is van de PKN
– staat ingeschreven in het register van kerkelijk werkers van de PKN

Wij bieden
– een dienstverband van 8 uur per week
– een aanstelling voor 2 jaar, met intentie tot verlenging
– een salaris en arbeidsvoorwaarden conform de regelingen voor de kerkelijk werker PKN
– ondersteuning vanuit het Ouderlingenberaad

 
Informatie en solliciteren
Voor nadere informatie over de inhoud van de werkzaamheden kunt u contact opnemen met mevr. Anneke Adema, tel. nr. 06 508 688 90 of annekeadema@hotmail.com

Reageren op de vacature kan tot uiterlijk 7 april. Uw brief of mail kunt u richten aan  mevr. Anneke Adema, Túnkerij 58, 8501 TK Joure, annekeadema@hotmail.com

Resultaat DE punten actie

De diaconie heeft in 2018 een actie gehouden waarbij de actiepunten van Douwe Egberts ingeleverd konden worden. De inlevering van de punten zorgde ervoor dat de voedselbanken in Nederland gratis pakken koffie kregen.

De DE-actie 2018 heeft ruim 63 miljoen waardepunten opgeleverd.  Douwe Egberts heeft daar een bonus aan toegevoegd van 20% en dat heeft  130.000 pakken koffie opgeleverd.

Alle voedselbanken krijgen voor 487 punten 1 pak koffie.

In Skasterlân zijn er 960.000 punten verzameld. Dit betekent dat de voedselbank de Utjouwer van Soldidair Skasterlân 1970 pakken koffie krijgt.

Douwe Egberts heeft aangegeven om graag door te willen gaan met deze actie. Blijft u ook meesparen?

Bent u nieuwsgierig naar de verdeling van de pakken koffie over heel Nederland?Klik dan hier.

Spirit & Business

Je bent niet alleen christen als je op zondag in de kerk zit: je bent het ook op maandag en alle andere dagen van de week. Voor sommige mensen geldt dat hun geloof meespeelt in de beslissingen die ze nemen in hun werk. Hoe is dat voor die mensen?

Tijdens de avonden van Spirit & Business vertelt een ondernemer of dienstverlener hoe het geloof invloed heeft op zijn of haar werk.

Luciënne Boelsma is fractievoorzitter van een christelijke partij. Maar kun je eigenlijk wel christelijke politiek bedrijven? Hoe ziet dat er dan uit? Is het lastig om met een christelijke achtergrond politicus te zijn? Of helpt het je juist?  Welke bijdrage levert christelijke politiek die andere politieke partijen niet leveren?

Luciënne zal ons vertellen voor welke dilemma’s zij en haar partij soms komen te staan en hoe ze dit oplossen. Maar ook welke positieve bijdrage een christelijke partij kan leveren in het politieke debat van vandaag de dag.

We nodigen jullie uit om naar Luciënne te komen luisteren. Er is uiteraard ook gelegenheid om vragen te stellen.

Datum : vrijdag 22 februari

Plaats  :  Unitas te St. Nicolaasga

Inloop  : 19.30 uur

Leiding : Luciënne Boelsma en Gerda Keijzer

Theaterconcert Jochanan van Patmos

Het laatste Bijbelboek werd ca. tweeduizend jaar geleden geschreven na de Joodse Opstand in het jaar 66, toen militante joden in Jeruzalem ten strijde trokken tegen de Romeinse bezetters van Judea. Deze opstand werd wreed neergeslagen en eindigde in de verwoesting van de tempel.

Dromen, visioenen, draken, kosmische oorlogen en goddelijke overwinningen maken het tot een controversieel en raadselachtig geschrift. Wanneer het machtige Romeinse Rijk valt, breekt een volkomen nieuwe tijd aan.

Waarom een theaterconcert over de Openbaring (van Jezus Christus aan Johannes)?

In ieder geval niet omdat het voorspellingen zou bevatten ‘voor deze tijd’ of voor de toekomst. Misschien omdat het wel het ‘vreemdste Bijbelboek’ wordt genoemd, of omdat er weinig over wordt gepreekt.

Misschien omdat er – op één uitzondering na – nog geen enkel ander muziek- of theaterstuk dan wel een musical over is geschreven. Of misschien omdat het op velen een blijvende aantrekkingskracht uitoefent en tot de verbeelding spreekt…

Het was mee daarom dat het Christelijk Regionaal Mannenkoor Cantate Cum Gaudio het initiatief heeft genomen tot het Theaterconcert Jochanan van Patmos.

Het laatste Bijbelboek refereert namelijk niet alleen aan onze angst, maar ook aan ons gevoel van hoop. Want Openbaring vertelt hoe de chaotische gebeurtenissen van de wereld uiteindelijk door het goddelijke oordeel zullen worden rechtgezet.

‘Johannes’ nachtmerrie eindigt niet met terreur, maar met een glorieuze nieuwe wereld, die schittert van het licht van Gods aanwezigheid waaruit rivieren van leven vloeien – een wereld vol vreugde!’ (Elaine Pagels)

Trailer

Toelichting:

Visioenen, draken, rampen en oorlogen, ‘De man van Patmos’ ziet het allemaal gebeuren. Een acteur vertelt, een koor zingt, trompetten klinken en een toneelgroep laat ons in de spiegel kijken. Wanneer het machtige Romeinse Rijk valt, breekt een volkomen nieuwe tijd aan.

Gaandeweg wordt het duidelijk: het kwaad gaat het niet winnen. Er is hoop op betere tijden!

Het meest vreemde Bijbelboek, de Openbaring van Johannes, waarin dit allemaal staat beschreven, wordt op een boeiende en eigentijdse wijze aan de orde gesteld door voordracht, zang en toneel.

Medewerkenden:

Het Chr. regionaal mannenkoor Cantate Cum Gaudio

o.l.v. Marco Rypma

Acteur Kees Posthumus

Toneelgroep Tsjoch o.l.v. Rients Feenstra

Organist/pianist Anne Kroeze en Fedde Tuinstra

Trompettisten Jan Huitema, Eddy Huizinga,

Marchin Rachula en Wieger Romkes

Regie: Sybren Sigtema

Script: Ben Hogeterp

Licht en geluid: Oscom Joure

 

Voorverkoop kaarten a € 12,-

Verkoopadressen:

Tjerkgaast: T. Hogeterp, Gaastdyk 20, tel. nr. 06 27 05 71 53

Idskenhuizen: fam. Sijbesma, It Boerein 8, tel. nr. 0513 431 310

St. Nicolaasga: fam. Kuijper, Kempenaerlaan 18, tel. nr. 0513 431 451

Langweer: Fam. Minnee, Lyts Dykje 14, tel. 0513 499 248

Telefonisch bestellen is mogelijk.

Het liefst per bank betalen op rek. nr. IBAN: NL09.RABO.0126.1595.48 t.n.v. Prot. Gem. Op ‘e Noed onder vermelding van Jochanan

Kaarten afhalen tussen 19.00 en 20.00 uur bij de verkoopadressen.

 

Kerkdienst aan het water!

Kerkdienst aan het water!

Op 24 juni as om 10.00 uur organiseren de 9 Protestantse Gemeenten rondom het Tjeukemeer een openluchtdienst bij de Ulesprong in Sint Nicolaasga. Noteer deze datum!
De Jouster Fanfare komt muzikaal ondersteunen en er worden bussen geregeld en fietsroutes uitgedeeld voor vervoer! 

 Wij vragen alvast hulp van: 

  • gecertificeerde EHBO-ers
  • gecertificeerde verkeersregelaars en parkeerwachten
  • hulp bij opbouwen en afbreken
  • een welkomstcomité/ koffieschenkers
  • mensen die het leuk vinden om muziek te maken (alleen of samen)

Het wordt een unieke gebeurtenis! Waarbij vele handen licht werk maken. Stuur een mailtje naar: lindawind@kpnmail.nl met daarbij waar je ingezet wilt worden

 Voor informatie kunt u ook bellen met: 06-38908876

Pieter Beintema

Hilly Bos en

Linda Wind

Project Myanmar: Genoeg rijst voor iedere dag

Project Myanmar: Genoeg rijst voor iedere dag

Het gesloten Myanmar zet voorzichtige stappen in de richting van meer democratie. Maar al worden er vredesakkoorden gesloten, de mensenrechtensituatie blijft een punt van zorg. Ook voor de vele gezinnen op het platteland, vooral kleine boeren, lijken de verbeteringen ver weg. Met een rijstopbrengst die genoeg is voor slechts een half jaar zijn zij alleen maar bezig met overleven. In de noordoostelijke provincie Shan State werkt World Concern samen met lokale kerken om te zorgen dat gezinnen aan de armoede kunnen ontsnappen en kinderrechten worden gerespecteerd.

Ondanks de veranderingen behoort Myanmar nog steeds tot een van de minst ontwikkelde landen in Azië. Een derde van de bevolking leeft onder de armoedegrens, 10% heeft geen eten voor de volgende dag. 40% van de kinderen lijdt aan chronische ondervoeding. Twee derde van de bevolking woont op het platteland en is afhankelijk van de landbouw. Zij hebben maar zeer beperkt toegang tot water, sanitair, onderwijs en gezondheidszorg. De christelijke partnerorganisatie World Concern Myanmar (WCM) zet zich al sinds 1995 in voor de meest achtergestelde groepen mensen in dit land. Dat doet WCM vooral via kerkelijke en boeddhistische groepen en andere lokale structuren.

 

Dorpsontwikkeling

In 16 dorpen in de gebieden van Hsenwi en Lashio in Noord Shan Provincie werkt WCM samen met de bevolking aan de prioriteiten die door de gemeenschappen zelf gesteld zijn: dit zijn met name verbetering van de landbouwtechnieken, voedselsituatie en de situatie van de kinderen. In het begin van het project hebben de dorpen ook samen met WCM gewerkt aan betere bereikbaarheid door de aanleg van 5 eenvoudige bruggen. Lokale wegen zijn niet of slecht onderhouden en door jaarlijkse regenval treedt er schade op. De 5 eenvoudige bruggen hebben gezorgd voor een betere verbinding tussen de dorpen en naar de hoofdweg. Kinderen kunnen nu weer makkelijker naar school en ook de gezondheidszorg is beter te bereiken door de nieuwe bruggen.

Shan State ligt dicht bij de grens met China. Het is een gebied met veel drugsproblematiek en illegale verbouw van opium. Ook zijn er nog steeds gewapende groepen actief, de arme bevolking moet belasting aan hen afdragen. Veel jongeren trekken weg om te ontkomen aan recruitering door de gewapende groepen of om in China aan inkomen te komen., Alle inspanningen van WCM zijn erop gericht dat gemeenschappen zichzelf verder kunnen helpen in hun ontwikkeling. Dit doen zij samen met lokale kerken en boeddhistische groepen in de dorpen.

 

Verbetering van de landbouwmethode en de voedselsituatie

De laatste jaren zijn veel boeren overgegaan op de verbouw van maïs, in China is de vraag naar maïs hoog. Door de verkoop kunnen de boeren hun inkomen verbeteren. Helaas maken ze bij de verbouw veel gebruik van niet-geregistreerde chemische middelen waardoor de kwaliteit van de grond achteruit gaat. Ook krijgen de boeren niet altijd een goede prijs voor hun maïs, omdat ze geen scholing hebben gehad en worden uitgebuit door tussenpersonen. De combinatie van een slechte oogst en verkoop aan tussenhandelaren leidt als snel tot schulden. Voor eigen gebruik verbouwen de boeren ook nog rijst. Samen met de lokale kerken organiseert WCM training voor de boeren. Onderwerpen die behandeld worden zijn: selectie van goede zaden, bodemonderhoud, patronen om verbouw van maïs af te wisselen met andere gewassen, verstandig gebruik van pesticiden, onkruidbestrijding enz. Ook worden sessies georganiseerd tussen boeren onderling waarin wordt gesproken over de beschikbaarheid van goed zaaigoed en hoe een goede prijs te krijgen voor de verbouwde maïs. Verder zorgt WCM voor basis financiële training, zodat boeren schulden kunnen voorkomen. Als onderdeel hiervan worden ook weegschalen uitgereikt, zodat de boeren zelf hun opbrengst kunnen controleren. Net als in het vorige project maken ook nu nog rijstleenbanken deel uit van het project. Door gezamenlijk rijst in te leggen, hebben de dorpelingen op een gunstige manier toegang tot zaden als het weer tijd is voor de rijstaanplant. Ook dient de rijstleenbank als buffer voor tijden van schaarste.

De boeren worden aangemoedigd om groentetuinen aan te leggen. In plaats van dure kunstmest te kopen hebben de mensen geleerd zelf compost te maken. Dat levert niet alleen een flinke kostenbesparing op, maar ook een hogere opbrengst. Eindelijk is er gezond eten voor het eigen gezin en genoeg om nog te verkopen op de markt. Ook besparen de boeren veel geld door rijstbanken op te zetten in de dorpen. Boeren kunnen daar rijst lenen om te gebruiken als pootgoed. U Zaw Shan, voorzitter van de rijstbank in zijn dorp, vertelt: “Voorheen waren we aangewezen op lokale geldschieters die enorme rentes vroegen. Velen van ons kwamen daardoor steeds dieper in de schulden te zitten. Dat is nu voorbij.” “Duurzaamheid staat voorop”, vertelt een van de boeren. “We hebben geleerd hoe we verschillende gewassen op een helling kunnen verbouwen. Eerder deden we aan zwerflandbouw en moesten we stukje bij beetje het bos omhakken. De nieuwe methode werkt veel beter. De bodemvruchtbaarheid verbetert en de oogst gaat omhoog! Voorheen konden we van één mand zaaizaad dertig manden rijst oogsten, maar nu komen we aan de vijftig.”

 

Kinderbescherming

WCM werkt samen met vertegenwoordigers van de 16 dorpen om vast te stellen wat de prioriteiten zijn voor de dorpsontwikkeling. Een belangrijke prioriteit die hier naar voren kwam, is het gebrek aan bescherming voor de kinderen. Het gebied kenmerkt zich door veel drugsgebruik (opium), er is gebrek aan scholing, werk en geboortes worden niet altijd geregistreerd. Dit laatste leidt ertoe dat een kind later geen recht heeft op onderwijs. Ook komt het voor dat jonge meisjes worden uitgehuwelijkt aan oudere Chinese mannen, de grens met China is dichtbij. WCM organiseert voorlichtingsbijeenkomsten over het belang van de juiste juridische documenten en de procedures hoe deze te verkrijgen. Dit zijn o.a. geboorteregistratie, familieregistratie en ID kaarten. De organisatie geeft praktische hulp aan de leden van het dorpscomité die een verantwoording hebben in het aanvragen van de documenten. Ook worden er bijeenkomsten georganiseerd over rond kinderbescherming en het belang van scholing voor de ontwikkeling van de kinderen. Mensen worden zich bewust van de rechten van kinderen en de risico’s van bijvoorbeeld kinderhandel. In een aantal dorpen zijn lokale initiatieven ontstaan om de kleuterscholen op te knappen en weer open te laten gaan.

De bevolking in Shan State wordt ook geconfronteerd met veel problemen rond landrechten. Boeren riskeren hun land kwijt te raken aan grote investeerders. Dat heeft vanzelfsprekend grote gevolgen voor hun inkomen, hun gezin en hun gezondheid. De veldwerkers van World Concern zetten zich in om boeren opnieuw aan land te helpen. Dat vraagt soms flink wat creativiteit en overredingskracht. Veldwerker Ko Tun wist dat een grote boer een hectare of vijf van zijn land nauwelijks gebruikte. Hij kreeg de man zo ver, dat hij de grond voor een zacht prijsje aan tien landloze families verkocht.

 

Huidige situatie

Met betrekking tot de huidige onrust in Myanmar is het goed om te weten dat de onrusten plaatsvinden in andere gebieden (Rakhine) dan waar de Kerk in Actie projecten worden geïmplementeerd door de lokale partners. Vanuit dat perspectief hebben de onrusten geen invloed op de uitvoering van de projecten.

Sommige gemeenten vragen zich af of ze niet de overheid steunen als ze de wereld diaconale projecten in Myanmar steunen. Daarop is de reactie van Adriana de Fijter, coördinator van o.a. het  project in Myanmar, dat we door het werken via lokale organisaties (faith based) hopen het maatschappelijk middenveld te versterken zodat er meer ruimte komt van binnenuit. Als je daar mee stopt laat je hen in de steek en weet je zeker dat er niks zal veranderen. Hopen en geloven tegen de verdrukking in. Dat is de kern van het werk van Kerk in Actie.

Foto’s van de kerken te Tjerkgaast en St. Nicolaasga

Op de website van ‘Kerkfotografie’ zijn professionele foto’s gepubliceerd van de kerkgebouwen te Tjerkgaast en St. Nicolaasga. U kun ze hieronder bekijken:

Foto’s kerk St. Nicolaasga

Foto’s kerk Tjerkgaast

KERSTPAKKETTENACTIE 2017

KERSTPAKKETTENACTIE 2017

 Stichting Diaconale werkgroep Solidair Skarsterlân organiseert ook dit jaar weer de kerstpakkettenactie.

Zo willen wij als gezamenlijke kerken mensen die in armoede of onder het sociale minimum leven een steuntje in de rug geven met een kerstpakket.Daarom vragen wij u om het volgende:
Heeft u dit jaar een kerstpakket gekregen? En vindt u dat u het niet nodig heeft? Schenk het dan aan ons.
Een andere mogelijkheid is om zelf een pakket samen te stellen of houdbare levensmiddelen in te leveren.
Veel gezinnen uit onze voormalige gemeente Skarsterlân kunnen we daarmee een klein lichtpuntje bezorgen. Lees meer