Dorcas Voedselactie: 1 tot en met 8 november 2015
(Week van Dankdag voor gewas en arbeid)
Beste leden van het bestuur, leden van de raad,
Dit jaar organiseren we D.V. voor de twintigste keer de Dorcas Voedselactie, de inmiddels ‘beroemde’ landelijke actie waarvoor velen zich vrijwillig inzetten, ook vanuit Nederlandse kerken en gemeenten.
In het werkgebied van Dorcas – Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika – hebben mensen het moeilijk. De situatie in Oost-Europa is verslechterd; die in Afrika ook door politieke onrust en terugkerende droogteperiodes. Voedselhulp is nog steeds hard nodig! Wist u dat er vandaag de dag nog ruim 870 miljoen mensen honger lijden? Net als u legt Dorcas zich hier niet bij neer en komt in actie voor de allerarmsten.
Zoals elk jaar wordt de Dorcas Voedselactie gehouden in de week van Dankdag voor gewas en arbeid, dit jaar van 1 tot en met 8 november. Het doel is om voedsel en geld in te zamelen. Hiermee helpt Dorcas mensen aan voedsel voor nu én aan voedselzekerheid voor later. Ofwel: ‘Hulp & Ontwikkeling’, zoals ons logo zegt.
 Het voedsel deelt Dorcas in voedselpakketten uit aan mensen die dit zelf niet kunnen kopen door armoede, leeftijd, ziekte of een beperking.
 Het geld besteedt Dorcas aan voedselzekerheidsprojecten waarmee mensen in hun eigen levensonderhoud leren voorzien.
De voedselpakketten zijn bestemd voor mensen die Dorcas ondersteunt, onder andere ouderen uit de Adopt a granny-programma’s en gezinnen die zijn opgenomen in de Family care- of sociale projecten. Daarin werken we samen met onze lokale partners; zij weten precies wie de hulp het meest nodig hebben. Zo zijn wij, en bent u, ervan verzekerd dat de pakketten goed terechtkomen.
In dezelfde landen als waar we de voedselpakketten uitdelen, voert Dorcas ook voedselzekerheidsprojecten uit, bijvoorbeeld door het helpen van kleine boeren om hun oogst te vergroten, het opleiden van jonge mensen in een vakgebied of het verlenen van microkredieten voor het opstarten van kleine maar eerlijke en waardevolle bedrijfjes. Al deze projecten zijn erop gericht om mensen weer zelfstandig te kunnen laten deelnemen aan de maatschappij.
Met het aanbieden van voedselhulp voor nu én voor later willen we bovenal onze dankbaarheid uitbreiden naar broeders en zusters die minder hebben dan wijzelf, en daarmee onze verbondenheid met hen en de liefde van God tastbaar maken. Dorcas zet zich op deze manier in om de opdracht van Jezus Christus te vervullen: zorgen voor de armen en verdrukten (Mattheüs 25:31-46). Dit staat ook zo in onze missie.
Voor de ontvangers is een voedselpakket of deelname aan een voedselzekerheidsproject een heel groot cadeau. Het geeft hoop, warmte en perspectief. De wetenschap dat mensen uit Nederland aan hen denken, met hen meeleven en voor hen bidden en hen helpen, ervaren ze als een waardevolle ruggensteun.
Vorig jaar zijn er ruim vierenveertigduizend pakketten gedistribueerd en meerdere voedselzekerheidsprojecten in diverse landen uitgevoerd. Stel je eens voor: minimaal vierenveertigduizend keer zo’n diepe blijdschap in andermans bestaan te kunnen brengen! Dat willen we dit jaar heel graag weer realiseren. Wilt u ons daarbij helpen?
Er zijn drie manieren om een bijdrage te leveren aan deze actie:
– u kunt met uw gemeente voedsel voor de pakketten bij elkaar brengen;
– u kunt helpen met een collecteopbrengst of een gift voor financiering van voedselzekerheidsprojecten;
– u kunt geld overmaken voor de financiering van de transportkosten van de voedselpakketten.
Als uw kerk meedoet als inzamellocatie, willen we u in overweging geven om dit jaar te vragen naar duurzame producten (Fairtrade/UTZ/biologisch). Zo helpen we niet alleen arme mensen ver weg, maar zorgen we ook voor een goed beheer van de schepping en eerlijke kansen voor voedselproducenten.
Giften kunt u overmaken op IBAN NL04 RABO 0106 2500 00 t.n.v. Dorcas in Andijk. Geeft u daarbij aan waarvoor uw gift bestemd is:
– Voedselzekerheidsprojecten – 10090.
– Transportkosten voedselpakketten DVA – 10080.
Voor meer informatie verwijzen we u graag naar onze website www.dorcasvoedselactie.nl of www.dorcas.nl. Mogen we op uw medewerking rekenen?
Met vriendelijke groet,
namens Dorcas