"Op 'e Noed"

Van harte welkom bij PKN gemeente:

Ontmoeting (kerkbrief)

De Zondagse Ontmoeting heeft een nieuwe ‘look’ gekregen! En een nieuwe naam. Voortaan heet deze nieuwsbrief ‘Ontmoeting’, want het gaat al lang niet meer uitsluitend om mededelingen voor de zondag waarop we elkaar ontmoeten. We ontmoeten elkaar als kerkelijke gemeenschap immers de hele week.

Elke week vindt u hier de nieuwste versie van de Ontmoeting: (word) (pdf)

Liturgische schikkingen veertigdagentijd 2022

In de Veertigdagentijd volgen we Jezus op Zijn weg naar het kruis. Het is een tijd van inkeer en bezinning. Daarom is de liturgische kleur paars. De lezingen zijn uit het evangelie van Johannes. De basisschikking bestaat uit een kom, die staat voor ontvangen. Daarnaast een omhoog reikende schikking van grassen, korenaren en takjes. Dit symboliseert de verbinding met de hemel, met God.

Uitleg liturgische schikking 1e  zondag veertigdagentijd – Johannes 11: 55 -12: 11
In de kom een flesje met olie, daarnaast grassen, die omhoog wijzen.
Om de zalving van een vrouw,
vreugdeolie, geur van rouw,
teken van wat komen zou,
Kyrie eleison.
Uitleg liturgische schikking Biddag voor gewas en arbeid – Lucas 11: 1 – 13
De tulpen staan symbool voor gebed. De duif is het symbool van de Heilige Geest. 
Bidt en u zal gegeven zijn,
zoekt en gij zult het zien,
klopt en u zal worden open gedaan.
Hallelu, halleluja.
 
Uitleg liturgische schikking 2e zondag veertigdagentijd 2022 – Johannes 12: 20 – 36
Jezus spreekt over zijn dood: “De tijd is gekomen dat de Mensenzoon tot majesteit wordt verheven”. Dit wordt weergegeven door een wolk van gipskruid. “Als de graankorrel in de aarde valt en sterft, dan kan hij vrucht dragen”. Graankorrels voor de kom, aren in de schikking.
Want de aarde vraagt ons
om het zaad des doods,
maar de hemel draagt ons
op de adem Gods.
Kyrie eleison.
Uitleg liturgische schikking 3e zondag veertigdagentijd – Lucas 13: 1-9
De schikking is gebaseerd op de lezingen van deze zondag: “Aan de vruchten kent men de boom” .
Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen evenals een slechte boom geen goede vruchten.
In de schikking een tak van de vijgenboom met wintervruchten.
 
Uitleg liturgische schikking 4e zondag veertigdagentijd 
De kom staat voor ontvangen. De rechtopstaande schikking is de verbinding met de hemel, met God. In de kom plaatsen we blauwe druifjes. Deze staan voor het jonge leven (doop). Ook kunnen we hiermee verbinding leggen met David, hij vertegenwoordigt het kleine, zwakkere.
Voor de kom en de schikking een tak/ stronk, verwijst naar Goliath. Hij lijkt sterk, maar ligt op de grond, is gevallen.
In de schikking, die omhoog wijst, takjes met uitbottend groen: nieuw leven.
Uitleg liturgische schikking 5e zondag veertigdagentijd
De schikking is gebaseerd op de lezingen van deze zondag:  Jesaja 58: 7 – 10 en Johannes 15: 18 – 27 “Bemoediging voor het leven in de wereld”. Door verbonden te blijven met Christus kunnen we vrucht dragen door de kracht van de Heilige Geest. Als volgelingen van Jezus kunnen we zo leven in een soms vijandige wereld!
Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
dat is de Geest aanvaarden
die naar het leven leidt.
Lied 538: 4a
 
Uitleg liturgische schikking 10 april: Palmzondag
De schikking is gebaseerd op de lezing van deze zondag: de intocht in Jeruzalem (Joh. 12 : 12 -19).
Tussen de halmen takjes met groen.
In de kom buxustakken.
Uitleg Liturgische schikking Witte Donderdag 14 april 2022
De lezing is uit Joh. 13 : 1-15 “Jezus wast de voeten van Zijn leerlingen. “
 
Weer de schikking met de kom en omhooggaande stengels van riet en takjes.
Bij de schikking een schaal en een doek (voetwassing).
Brood en wijn bij de viering van het Heilig Avondmaal worden verbeeld door korenaren, brood en druiven.
 
Goede Vrijdag  15 april  2022
 
Een kruis met spijkers en bloemen.
Stille Zaterdag / Paasnacht 16 april 2022
In de kom stenen en witte bloemen als symbool voor het graf.
Ook in de omhooggaande schikking witte bloemen. zij staan symbool voor de verbinding met de hemel, met God.
Als de brandende Paaskaars is binnen gebracht, wordt ook de kaars in de schikking aangestoken.
 
Pasen 17 april 2022
 Nieuw Leven!
Bloeiende takken, voorjaarsbloemen: de schikking bloeit.
De kaars bij de schikking brand.
We vieren het Paasfeest: de Heer is waarlijk opgestaan!
Het bloemenkruis

Dienst (in bytsje oars as oars) gericht op de jongere generaties

Op zondag 24 oktober beginnen we met een eerste pilot dienst in het kader van vieringen meer gericht op de beleving van de jongere generaties. Dit houdt in een iets andere opzet van een dienst en iets andere muziekkeuze. We proberen de dienst zo vorm te geven dat kinderen en jongeren ook goed mee doen. Voor de jongste kinderen zal de leiding van de kindernevendienst aanwezig zijn maar ook zij doen zoveel mogelijk mee. Een dienst dus voor het hele gezin waarbij natuurlijk ook mensen welkom zijn die wat ouder zijn.

Het is de bedoeling dat dergelijke diensten vaker en met enige regelmaat zullen gaan plaatsvinden. Deze diensten beginnen dan om 10.00 uur. Na de dienst is er koffie en horen we graag jullie commentaar. Want het zal in het begin echt even zoeken zijn wat past bij de jongere generaties van deze gemeente. Daar kunnen we jullie meedenken en -doen goed bij gebruiken want uiteindelijk moet het vieren en gemeente-zijn van de toekomst gedragen worden door de jongere generaties.

Jannie van Koten, Linda Wind, Geertje van der Meer

Gemeentemorgen, 10 oktober, na de dienst

Op zondagmorgen 10 oktober wil de kerkenraad graag met u in gesprek gaan over de kerkdiensten. Want in deze coronatijd zijn er dingen veranderd in ons kerkzijn. We hebben de laatste anderhalf jaar voornamelijk kerkdiensten gehouden in Idskenhuizen, omdat we opnames maken en we vanuit Idskenhuizen gemakkelijk kunnen streamen. Het maken en uitzenden van de opnames was voor ons een nieuwe situatie die we moesten uitproberen en er is in de afgelopen anderhalf jaar veel werk verricht door de technici en veel ervaring opgedaan. We weten nu wat we technisch gezien aankunnen en wat niet kan. Op grond van die ervaringen moeten we bekijken hoe we verder gaan. De online-kerkdiensten worden goed bekeken. Dat zal ook na corona voor een deel zo blijven. Daarom willen we doorgaan met het maken van opnames met beeld en geluid. Maar we willen ook weer gaan kerken in de gebouwen in Tjerkgaast en St. Nicolaasga. Samen met u willen we de mogelijkheden gaan bespreken. Om zoveel mogelijk mensen bij de besluitvorming te betrekken, hebben we besloten geen gemeenteavond te houden, maar u op de morgen uit te nodigen na de kerkdienst 10 oktober.

Uitnodiging voor Doop- en Startdienst op zondag 12 september

Thema: Het Koninkrijk komt!

Medewerking zanggroep; Foar de Wyn uit Sint Nicolaasga

Plaats: Zorgboerderij Boerewille, Noed 13 A, 8521NR Sint Nicolaasga

In deze dienst gaan onze pastores Geertje van der Meer en Gerda Keijzer voor en Rinke, zoontje van Ylona Veenje en Siebren Reijenga, wordt gedoopt. Het belooft een feestelijke dienst te worden in een grote tent. Er is dus geen beperking voor het aantal aanwezigen! Er is deze zondag ook kindernevendienst. 

Het ontvangen van de doop, het starten van een nieuw seizoen, uitleg van het jaarthema en de zang en muziek van Foar de Wyn op deze plek voor iedereen, daar wil je bij zijn.

Van harte uitgenodigd. Na de dienst is er koffie, thee, limonade en wat lekkers.

Voor deelname aan deze dienst kunt u zich aanmelden van woensdag 8 sept. t/m donderdagavond 9 sept. voor 20.00 uur bij: Anneke Koelewijn, Dwarsryd 7, tel. 0513-434447, email: joh.peursem@gmail.com met vermelding van uw naam, tel.nr. en het aantal personen waarmee u naar de dienst komt (volwassenen en kinderen).

Er is voldoende parkeerruimte, ook bij minder goed weer.

Pinksteren

De liturgische keur is rood.
Een schikking met oranje lelies als symbool van de vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden.
Een blauwe bol: de aarde. Ieder hoorde in zijn eigen taal van de grote daden van God.
Een duif: symbool van de Heilige Geest.

Liturgische schikkingen Veertigdagentijd en Pasen 2021

De veertigdagentijd is een tijd van inkeer. Daarom is de liturgische kleur paars. De levensweg wordt uitgebeeld door houtstammetjes met aan het eind een kruis. Dit komt terug in elke schikking. Het kruis staat symbool voor de vergeving van zonden door het lijden van Jezus, de toegang tot leven. De stammetjes staan voor de levensweg, de weg naar het kruis, de weg naar bevrijding/ toekomst.

De schikking is gebaseerd op Marcus 1 : 12 -15 – “Wat een plek!”
 
Links van de “weg”
–  jute en zand: de woestijn.
–  takken met doornen: de verzoeking door satan.
Rechts van de “weg”      
– een engel: de engelen zorgden voor Hem.
De schikking is gebaseerd op Marcus 9: 2-10. De levensweg loopt tussen hemel en aarde.
Links zien we:  
3 dorre takken met bloemen in de knop als symbool voor de 3 discipelen,
die op “de aarde” thuishoren.
Rechts zien we: 
3 witte bloemen als symbool voor Jezus met Mozes en Elia, 
die “de hemel” vertegenwoordigen.
De schikking van deze zondag is geïnspireerd op  Johannes 2 : 13—22: Heilig Huis.
In het midden zien we de levensweg.
Links zien we geld en een stuk touw : het huis is als een markt.
Rechts zien we hyacinten. Zij staan symbool voor liefde: het huis van Mijn Vader. Een huis van gebed.
De schikking  is geïnspireerd op Johannes 6 : 4 –15  Het teken van het brood.
Jezus zorgt voor brood op de levensweg.
Links een brood in stukken gebroken:
Er is voldoende als er gedeeld wordt.
Rechts een mandje met brokken brood: Er blijft zelfs over!
De schikking is gebaseerd op Johannes  12 : 20-33.
“Waarachtig, Ik verzeker u: als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht”.
Links van de “levensweg” zien we graankorrels.
Rechts een vaas met graanhalmen.
“Op weg”. De schikking sluit aan bij Marcus 11: 1-11.
“Velen spreidden hun mantels uit op de weg, anderen spreidden takken met bladeren uit, die ze in het veld afhakten”.
Links van de weg  een gekleurd kleed: de mantels.
Rechts van de weg een vaas met takken met groene bladeren.
De schikking is gebaseerd op Matteüs 27 : 29-30, Marcus 15 : 17- 20
De weg leidt naar het kruis.
Takjes van de christusdoorn en gebroken riet als symbool van het lijden.
We zien dorre takken en bladeren: We tasten nog in het duister,
dor en doods is het leven geworden. 
Een hoop stenen herinnert ons aan het graf waarin ze Jezus hebben gelegd.
Sedum / vetplantjes (ook wel hemelsleutel genoemd) tussen de stenen.
Een engel bij het graf, God is ook hier aanwezig. De dood wordt overwonnen.
Daarbij staan narcissen, ook wel paastrompetten genoemd.
De boodschap aan de vrouwen en ook aan ons : Hij is hier niet, want Hij is opgestaan!
De schikking is gebaseerd op Johannes  20 : 1-18.
Een uitbundige schikking van voorjaarsbloemen: U zij de glorie, opgestane Heer!
Een doek: Johannes en Petrus zagen de linnen doeken liggen in het graf (vers 5-8).
Boven de doek een schaal met bloemen als teken dat het leven de dood heeft overwonnen.