Visie

Download hier de volledige profielschets in pdf-formaat

PKN Op ‘e Noed
De PKN gemeente Op ‘e Noed bestaat uit de dorpen St. Nicolaasga, Idskenhuizen en Tjerkgaast en ligt geografisch in het prachtige zuidwesten van Fryslân. Ze maakt onderdeel uit van de net nieuw gevormde burgerlijke gemeente “De Friese Meren”. Het grootste dorp is St. Nicolaasga. Hier zijn de basisvoorzieningen aanwezig zoals een supermarkt, slager, warme bakker, enz. Er zijn drie basisscholen, het zorgcentrum Doniahiem met daarnaast aanleunwoningen, waar zorg op maat gegeven kan worden, een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking (Maeykehiem) en een grote RK-kerk.
De grotere plaatsen in de omgeving zijn Joure (ca. 6 km), Sneek (ca. 18 km) en Heerenveen (ca. 18 km). Hier zijn ook de scholen voor het voortgezet onderwijs te vinden. St.Nicolaasga, maar ook de andere twee dorpen liggen op korte afstand van des autosnelwegen A6 en A7, hierdoor zijn er snelle verbindingen met de rest van ons land.

I. Wat willen we zijn

De Protestantse gemeente “Op ‘e Noed” is op 15 mei 2011 ontstaan uit een fusie van de Hervormde gemeente Tjerkgaast c.a. en de Gereformeerde Kerk te Idskenhuizen.
Bij de vorming stond de vraag centraal: “wat bindt ons, wat zijn we en waar willen we naar toe?” Hier zijn een aantal brainstormsessies van de toenmalige kerkenraden en een winterseizoen met groothuisbezoeken aan gewijd. Het bleek dat duidelijk gedragen in de gemeente het gevoel leeft dat we een gemeente willen zijn die, met respect voor de onderlinge verschillen, elkaar opzoeken en inspireren. Daar horen ontmoeting en betrokkenheid bij. Dit kan niet ophouden bij “gelijk denkenden”. We willen aansprekend en aanspreekbaar zijn, ook voor die mensen die in meer of mindere mate zich van ons vervreemd hebben. We willen een gemeente zijn die onderdeel is van de wereld om ons heen, zichtbaar en met oog en oor voor andermans waarheden en noden.

Bij een nieuwe gemeente hoort ook een nieuwe naam. De naam “Op ‘e Noed” is voorgedragen door een van de leden van de kerkenraad en unaniem overgenomen door de kerkenraad. Deze naam is op twee manieren te duiden. Allereerst is “de Noed” een buurtschap die, geografisch gezien, in het centrum van de gemeente ligt. In de tweede plaats is de Friese uitdrukking “op ‘e noed hawwe” te vertalen met “zorg dragen voor”. Daarmee geven wij woorden aan ons geloof. Zoals God voor ons zorgt, zo mogen wij ook zorg dragen voor elkaar.

Als we onze gemeente willen karakteriseren komen we uit bij een midden orthodoxe gemeente met ruimte voor het organiseren van diensten met een evangelisch karakter.

Alles samenvattend heeft dit geleid tot de volgende visie:

Op ‘e Noed is een gemeente die rondom Gods Woord samenkomt en zich hierdoor laat leiden en inspireren. Ze wil een toekomstgerichte gemeente zijn die het een uitdaging vindt om kerk te zijn op deze plaats, in deze tijd en cultuur. We zijn een gemeenschap waar het ‘omzien naar elkaar’ inhoud krijgt door het versterken van de onderlinge banden en de aandacht voor mensen in hun vreugde en zorg.
We leren, vieren en delen de ontmoeting met God en Zijn zoon Jezus Christus. ver weg en dichtbij. Wij zijn gastvrij en iedereen, die mee wil doen, heeft in onze gemeente een volwaardige plaats.

En de volgende missie:

We willen met heel ons hart, ziel en verstand aan het werk om een levende gemeente te zijn. Daarvoor is het nodig dat we mogelijkheden en kansen aangrijpen om dat ook in de komende jaren te kunnen zijn. Dat is een opdracht en verantwoordelijkheid voor de hele gemeente. We mogen dat doen met vertrouwen op God, en met geloof, hoop en liefde.

En als visitekaartje:

Hoe kunnen wij ons als gemeente kort en duidelijk presenteren?

Liefde voor God, de gemeente en de wereld!

II. Huidige situatie:

Gemeente
Onze gemeente telt ongeveer 1.100 leden op ca. 600 adressen. We zijn op zoek naar een evenwichtige samenhang tussen de verschillende generaties. Dit om een duidelijke identiteit als gemeente te krijgen waar we samen achter kunnen staan. Wij zijn een veelkleurige gemeente. Binnen die veelkleurigheid bieden we elkaar ruimte. In wat ons bindt voelen we ons één. Kerk zijn betekent het vormen van een gemeenschap die zich verbonden weet in de Bijbelse boodschap van Jezus Christus, de Zoon van God. Onze gemeente kenmerkt zich door een inspirerende en uitnodigende mix van geloof, ontmoeting en activiteit.

Jeugd
Het jeugdwerk wordt gecoördineerd door de jeugdraad.
Basisschoolleerlingen voeren dit jaar voor de derde keer in vijf jaar tijd een musical op. ‘Weg van Jou’ is een musical over het alledaagse leven, de realiteit, maar ook ‘net iets buiten de realiteit’, over keuzes maken en wegen gaan. Welke weg ga je, welke weg wil je gaan en: Is Jezus een weg? Dit versterkt de onderlinge band.
Voor de oudere groepen worden er diverse activiteiten ontplooid om hun geloofsleven te voeden. De traditionele catechisatie is vervangen door modernere varianten onder de naam van Youth Alpha en Rock Steady. Er zijn 18+ verdiepingsavonden. Verder is de jeugd actief met activiteiten zoals o.a. World Servants en Nacht Zonder Dak.

Leeftijd 20 – 50
Dit is een leeftijdsgroep die we de komende tijd als speerpunt in onze beleidsvoornemens hebben aangewezen. Het betreft bijna een derde deel van het ledenbestand. Met name de betrokkenheid bij de kerkdiensten is laag te noemen. In 2013 is een enquête gehouden onder de gemeenteleden. Hierin zijn ook vragen gesteld over de mate van aantrekkelijkheid van de kerkdiensten. Hieruit is duidelijk naar voren gekomen dat deze groep gemeenteleden niet zozeer moeite heeft met de inhoud en liturgie van de diensten, maar dat men graag een andere opzet van de diensten zou willen zien. Te denken valt aan wat meer interactie, andere liedkeuze, naast het orgel andere muzikale begeleiding o.a. van (praise)bands.

Leeftijd 50 – 75
Deze groep mensen is goed vertegenwoordigd in de kerk en doen mee aan de activiteiten die worden aangeboden. Veel mensen uit deze groep hebben een taak op welk gebied dan ook binnen de gemeente. Zij hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel voor de opbouw van de gemeente en willen de jongeren ruimte geven voor vernieuwing.

Leeftijd 75 jaar en ouder
De pastorale zorg voor met name onze oudste gemeenteleden vraagt extra aandacht. Vooral als de zelfredzaamheid minder wordt. Er is ook vaker sprake van verliessituaties. In het zorgcentrum Doniahiem en de aanleunwoningen woont een grote groep van deze ouderen en voor hen wordt met de naburige gemeentes van Langweer en Scharsterbrug/Ouwsterhaule één keer in de veertien dagen op donderdagmorgen een kerkdienst gehouden in de kapel van het zorgcentrum.
Deze groep ouderen heeft vaak zelf actief deelgenomen aan het kerkelijk leven en voor velen is de kerk nog steeds van onschatbare waarde. Zij hechten waarde aan onderling pastoraat en dit wordt door het wijkteam uitstekend vorm gegeven, en bij ernstige ziekte en verdrietige situaties willen ze graag een gesprek met de predikant.

Zondagse eredienst
We beschouwen de eredienst als “het hart van ons kerk-zijn”
Op alle zondagen en christelijke feestdagen (Kerst, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren) wordt ’s morgens een dienst gehouden.
Voor de kinderen in de basisschoolleeftijd is er bijna iedere zondag kindernevendienst. Ze worden hierin begeleid door een enthousiast team van vrijwilligers. De kindernevendienst maakt gebruik van Kind op Zondag. De predikanten sluiten in hun keuze van de lezingen hier doorgaans bij aan. Twee maal per jaar organiseert de leiding van de kindernevendienst en kinderdienst met een speciaal thema, voor de jeugd van 10 t/m 16 jaar is er één keer in de maand een tienerdienst en er worden vier jeugddiensten per jaar gehouden.
Daarnaast zijn er nog diensten met bijzondere aandacht voor de jeugd: m.m.v. Rock Steady, een KSG dienst met de Chr. basisschool in St. Nicolaasga en één met de Chr. basisschool in Sloten. en een uitzwaaidienst (afscheid kindernevendienst).
Vijf maal per jaar vieren we het heilig Avondmaal, iedereen is welkom. Kinderen mogen deelnemen onder verantwoordelijkheid van hun ouders.

Ook is er regelmatig een dienst met een bijzonder karakter:bevestiging ambtsdragers, belijdenisdienst, laatste zondag kerkelijk jaar, doopdiensten, een openluchtdienst met Pinksteren, diaconale diensten en een laagdrempelige Open Deur dienst.
Ongeveer één maal in de maand is er een avonddienst. Dit kunnen o.a. themadiensten, gebedsdiensten, Taizediensten, vespervieringen zijn. Deze diensten worden vaak door gemeenteleden georganiseerd. De dorpsfeesten worden afgesloten met een dienst op de zondagavond.

Het koor Spirit, een hechte groep gemeenteleden, zingt een enkele keer tijdens de dienst en als de praiseband Foar de Wyn optreedt waait er een heel andere wind. We houden van zingen. Zodra het beamerprogramma klaar is, gaan we het Nieuwe Liedboek gebruiken, maar we zingen ook uit andere bundels, o.a. de Evangelische liedbundel. In de “gewone” ochtenddiensten is de liturgie vrij traditioneel. We zoeken naar nieuwe ‘wegen’ in de hoop de liturgie beter aan te laten sluiten bij de diverse geloofsbelevingen. We proberen dit evenwichtig toe te passen.

Winteractiviteiten
Aan het begin van het winterseizoen worden de gemeenteleden geïnformeerd middels de zg. “Winterbrief” (in de praktijk is dit een heus boekje geworden!) aangaande alle activiteiten die georganiseerd worden. Dit is heel breed: van individueel huisbezoek en groothuisbezoek naar boekbesprekingen en informatieavonden over Christelijke spiritualiteit. Ook eenmalige activiteiten worden aangeboden: diaconale avond, excursie, bootreis, etc. Er wordt gekeken naar waar behoefte aan is. De jeugd wordt middels een eigen boekje geïnformeerd.

Organisatie
Er is een grote groep vrijwilligers actief binnen de gemeente. Dit gaat heel breed: van het kosterschap tot het leiden van gespreksgroepen en van kerkenraadslid tot bezoekheer/dame om maar iets te noemen. Maar vergeet de kerkschoonmaaksters en de rondbrengers van ons kerkblad De Schakels niet. Eigenlijk kan gesteld worden dat iedereen die zich betrokken voelt bij de gemeente ook wel een taak(je) vervult. Hier spreekt een grote mate van betrokkenheid uit, terwijl er tegelijkertijd ook wel eens wat meer samenhang verlangt wordt.

Kerkenraad
De kerkenraad telt momenteel 29 leden en komt 3 maal per jaar bij elkaar. Vast onderdeel van de vergadering is het inhoudelijk halfuur. Hierin wordt een actueel onderwerp behandeld.

Kleine kerkenraad
Elk van de ambten is vertegenwoordigd in de kleine kerkenraad. Zij heeft maandelijks een vergadering. Het dagelijks bestuur vindt hier plaats en de besluitvorming in de kerkenraad wordt hier voorbereid.

Moderamen

Het moderamen bestaat uit de voorzitter, één scriba en de pastor/predikant. Zij is direct belast met de dagelijkse leiding van de gemeente.

Pastoraat

De gemeente is verdeeld in 7 wijken. Elke wijk heeft een wijkteam. Deze is verantwoordelijk voor het pastoraat in de wijk. Elk team bestaat uit de wijkouderling, de wijkdiaken, de wijkkerkrentmeester en de bezoekmedewerkers. De taken zijn onderling verdeeld. Zo proberen we dat iedereen die dat nodig heeft, aandacht krijgt.

Diaconie
Onze grote, maar zeker niet altijd gemakkelijke, opdracht is te houden van de mensen die het moeilijk hebben en ze te helpen in hun concrete nood.
Er vinden diverse activiteiten plaats op lokaal niveau en in ZWO verband. De zendingscommissie is in de diaconie opgegaan als werkgroep “kerk in Actie”. Er vindt “stille” hulp plaats. Deze hulp wordt gecoördineerd door Solidair Skarsterlân.

Beheer
Het beheer wordt uitgevoerd door het college van Kerkrentmeesters. Zij voeren een consistent financieel beleid. Dit leid er toe dat er jaarlijks een sluitende begroting en jaarrekening wordt opgeleverd. De ontwikkeling van de financiën geven reden tot enige zorg: de opbrengsten van de jaarlijkse kerkbalans lopen terug. Dit leidt vooralsnog niet tot problemen, maar de vinger ligt aan de pols.

Onder het beheer vallen o.m. drie kerkgebouwen, in Tjerkgaast, Sint Nicolaasga en in Idskenhuizen. De kerken in Tjerkgaast en Sint Nicolaasga zijn rijksmonumenten, met alle rechten en plichten van dien. Rondom de twee monumentale kerken bevindt zich ook een begraafplaats. Het kerkgebouw in Idskenhuizen is onlangs (in 2016) gerenoveerd en geschikt gemaakt voor multifunctioneel gebruik.

Daarnaast heeft onze gemeente nog het beheer over de begraafplaatsen, in Legemeer en in Doniaga.

Informatievoorziening
De gemeenteleden worden op drie manieren van informatie voorzien:

  • Wekelijks via het nieuwsblad “De Zondagse Ontmoeting”. Deze wordt op zondag uitgereikt bij de ingang van de kerk en wordt daarnaast via email verspreid.
    Hiermee wordt de meest actuele informatie doorgegeven;
  • Kerkblad `Schakels`. Deze verschijnt eens per 8 weken en is alleen beschikbaar indien men een abonnement afsluit
  • Op de website www.pkn-openoed.nl wordt algemene informatie gegeven over onze gemeente, staat het kerkblad en eventueel recente informatie.