Gemeente

gegevens ten behoeve van de ANBI-transparantie:

 1. naam gemeente:
  DE PROTESTANTSE GEMEENTE “OP ‘E NOED” TE TJERKGAAST –
  IDSKENHUIZEN – ST. NICOLAASGA
  Postadres: Postbus: 44
  8520 AA SINT NICOLAASGA
  Contact: klik hier

2.      RSIN-Nummer: 8239.45.182

3.      Kamer van Koophandelnummer: 76353818

4.      Bestuurssamenstelling (klik op de afbeelding voor een vergroting):

nieuwe bestuurlijke werkwijze

5.         Samenvatting beleidspunten:

Organisatie
Onze kerkelijke gemeente wordt bestuurd door de kerkenraad. De kerkenraad is georganiseerd in een Kleine en een Grote Kerkenraad.
Het moderamen bereidt de vergadering van de Kleine Kerkenraad voor. Het moderamen bestaat uit de voorzitter, de scriba, een ouderling-kerkrentmeester en de predikant.
De Kleine Kerkenraad zorgt voor de dagelijkse gang van zaken. De Kleine Kerkenraad bestaat uit de voorzitter, de scriba, een ouderling, een ouderling-kerkrentmeester, een diaken en de predikant.
De Grote Kerkenraad is het besluitvormend orgaan in beleidszaken, waarin alle ambtsdragers vertegenwoordigd zijn. Bovendien worden alle lopende zaken tijdens de vergadering aan de Grote Kerkenraad meegedeeld.
De verschillende colleges zijn tot nu toe goed bezet. We gaan de komende jaren met vertrouwen tegemoet.

Elk jaar worden er Gemeentebijeenkomsten gehouden. Tijdens de bijeenkomsten worden de gemeenteleden op de hoogte gebracht van het werk van de kerkenraad. Ook wordt er goedkeuring gevraagd voor beleidswijzigingen waarbij de instemming van de gemeenteleden is vereist.

Beleid
-De kerkenraad wil de organisatie van onze gemeente simpel, maar effectief houden.
-Als onze kerkenraad kleiner wordt, zullen we er alles aan doen om de minimale bezetting van een kerkenraad in stand te houden (2 ouderlingen, 2 ouderling-kerkrentmeesters, 2 diakenen, 1 predikant)

Pastoraat
Naast het onderlinge pastoraat tussen gemeenteleden is er een georganiseerd pastoraat door bezoekers, omtinkers, ouderlingen en de predikanten.
De ouderlingen en de gemeentepredikant treffen elkaar in het Ouderlingenberaad.
Het ouderenpastoraat – waarvoor een ouderling is aangesteld en een emerituspredikant – vergaderen apart, samen met de gemeentepredikant.

Omzien naar elkaar en God present stellen in gesprekken met gemeenteleden en dorpsgenoten is het doel van het pastoraat. Alle gemeenteleden krijgen aan het begin van het seizoen een ‘Ouderlingenkaartje’ met daarop de contactgegevens van hun ouderling en van de predikant. Op het kaartje wordt aangegeven dat ouderlingen en predikanten bezoeken zullen afleggen, maar dat de leden zelf ook een bezoek kunnen aanvragen. De gedachte hierachter is dat het initiatief voor een bezoek niet altijd van de ouderling of pastor hoeft uit te gaan.

Rondom uitvaarten wordt ruim aandacht besteed aan het gesprek met familieleden. Dit is een belangrijke link met gemeenteleden, ook zij die wat verder van de kerk afstaan, en met dorpsgenoten.

De kerk wil graag wat betekenen voor het dorp. De kerk biedt diensten aan en probeert in te spelen op vragen en behoeften van gemeenteleden en dorpsgenoten uit de dorpen. Ambtsdragers en gemeenteleden hebben daarbij een signaalfunctie.

Beleid
– De ouderlingen willen er zijn voor gemeenteleden en dorpsgenoten. We willen door een goede communicatie en voldoende pastorale ouderlingen en bezoekers korte lijnen houden en zichtbaar zijn voor de mensen.
– Het onderlinge pastoraat willen wij bevorderen, vooral nu het moeilijker wordt om het aantal ouderlingen op peil te houden.

Diaconie
Onze grote opdracht is te houden van de mensen die het moeilijk hebben en ze te helpen in hun concrete nood. De diaconie wordt geïnspireerd door Mattheüs 25:31-46, en het is zinvol en mooi werk om te doen. Vooral als we daadwerkelijk de handen uit de mouwen kunnen steken. De nood wereldwijd proberen we te ondersteunen door het geven van geld aan zorgvuldig geselecteerde projecten, meestal via Kerk in Actie, maar ook aan goed opgezette projecten door mensen uit onze omgeving.

Beleid
– De diakenen informeren de gemeente over de diaconale collecte, zo mogelijk met uitleg. Dit gebeurt via de kerk-app, Ontmoeting, Geschakeld en/of mondeling tijdens de kerkdienst door de diaken.
– De diaconie is verantwoordelijk voor het bereiden en bedienen van het Heilig Avondmaal, de voorbeden (in deze diensten) en de Avondmaalscollecte.
– De diaconie wil samenwerken met de diaconie van Protestantse Gemeente Langweer en met andere gemeenten die vertegenwoordigd zijn in Solidair Fryslân.
– De diaconie wil aandacht besteden aan inzamelingsprojecten voor bijvoorbeeld de voedselbank, gevangenen, kinderen die niet op vakantie kunnen enzovoort. Zorgvuldig worden in binnen- en buitenland projecten financieel ondersteund.

Beheer
De zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden berust bij de kerkenraad. De kerkenraad vertrouwt de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van niet diaconale aard toe aan het College van Kerkrentmeesters. Het college stemt haar beleid af op het beleid van de kerkenraad en doet verslag van haar werkzaamheden aan de kerkenraad.
Het College bestaat uit ouderling-kerkrentmeesters en kerkrentmeesters.
Haar taken zijn o.a.
– Het personeelsbeleid en arbeidsvoorwaarden van hen die krachtens een arbeidsovereenkomst bij de gemeente werkzaam zijn.
– Het aansturen (en opleiden) van kosters, beheerders van gebouwen en andere vrijwilligers op het gebied van beheer, materieel en techniek.
– Het aanleveren van de stukken bij de KKA (Kantoor der Kerkelijke Administraties) en CCBB (Classicaal College voor Behandeling van Beheerszaken).
– De zorg voor het kerkelijk archief.
– Het scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor het voortbestaan van de gemeente (actie kerkbalans).
– Het zorgdragen voor en het beheren van de goederen, begraafplaatsen en (kerk)gebouwen van de gemeente.
– Het zoeken naar nieuwe manieren van fondswerving om onze kerkgebouwen, ook op langere termijn, voor de dorpen te behouden.
– Aanpassen, en indien mogelijk verminderen, van het aantal objecten dat in eigen beheer is. Dat wat wezenlijk is voor onze manier van gemeente zijn moet bewaard blijven.
– Het beheren van de ledenadministratie, dit in samenwerking met de ouderlingen en het kerkelijk bureau.
– Het maken en onderhouden van een (meerjaren)begroting, de jaarrekening, het organistenrooster, het collecterooster (samen met de diaconie) en zij dragen zorg voor de geldwerving.

Beleid
– Het college streeft er naar om te komen tot een sluitende financiële begroting.

Jeugd
In onze gemeente is nauwelijks nog sprake van jeugdwerk. We proberen een gastvrije gemeente te zijn, ook voor kinderen. Tijdens de kerkdiensten kunnen zij boekjes en tekenspullen van een tafeltje in de kerkzaal pakken om een kleurplaat te maken of te lezen. De meeste voorgangers besteden ook aandacht aan de kinderen in de kerkzaal.

Met Palmpasen worden de kinderen uit de dorpen uitgenodigd om een palmpasenstok te maken. De uitnodiging wordt via de school verspreid.
Tijdens Advent en de Veertigdagentijd ligt er meestal een werkboekje voor kinderen in de hal. Die mogen ze meenemen naar huis.

Eens per jaar is er een Kerk-School-gezinsdienst, in samenwerking met de christelijke basisschool de Paedwizer. Soms wordt de predikant op school uitgenodigd om christelijke feesten te verduidelijken aan de verschillende groepen.

Jaarlijks wordt er een ‘Nacht zonder Dak’ georganiseerd. Ook worden jongeren uitgenodigd om mee te gaan naar bij voorbeeld de EO-jongerendag of de Passion op Witte Donderdag.

Jonge Gezinnen
Een groep ouders is samen met de voorzitter van de kerkenraad en de predikant bezig om jonge gezinnen meer te betrekken bij de gemeente. Er is iemand aangetrokken om andersoortige diensten / evenementen te organiseren die vijftig-minners en hun kinderen trekt. De kerkenraad heeft hiervoor een ruim budget beschikbaar gesteld.

Beleid
– prioriteit geven aan jongeren en vijftig-minners
– de boodschap van Jezus serieus nemen
– verantwoordelijkheid geven aan jongeren en vijftig-minners
– een warme gemeenschap zijn
– beste buren zijn

Beleidsplan landelijke kerk: klik hier

6.      Beloningsbeleid: De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de “Generale regeling rechtspositie predikanten”.

De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, is geregeld in de
“Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland”.

De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u hier

7.      Doelstelling “Op ‘e Noed”: De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en   belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk, die zich delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

 • Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de Kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
 • Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

klik hier

8.      Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

9.      Samenvatting financiële verantwoording en begroting:

Voor de volledige jaarrekening kunt u een mail sturen naar administratie@pkn-openoed.nl

Verkorte versie 2022: klik hier