Gemeente

gegevens ten behoeve van de ANBI-transparantie:

 1. naam gemeente:
  DE PROTESTANTSE GEMEENTE “OP ‘E NOED” TE TJERKGAAST –
  IDSKENHUIZEN – ST. NICOLAASGA
  Postadres: Postbus: 44
  8520 AA SINT NICOLAASGA
  Contact: klik hier

2.      RSIN-Nummer: 8239.45.182

3.      Bestuurssamenstelling (klik op de afbeelding voor een vergroting):

nieuwe bestuurlijke werkwijze

4.         Samenvatting beleidspunten:

Organisatie:
 
3.2 Structuur
 
Beleidspunten:

 • Verminderen van het aantal ambtsdragers, het komen tot een slagvaardiger bestuur
 • Mogelijkheden zoeken en creëren om de tijd en aandacht die uit moet gaan naar het in stand houden van de kerkelijke organisatie te verkleinen: dat betekent een kleinere organisatie, met minder vergaderingen
 • Minder functiegericht, en meer projectgericht werken

3.3 Vrijwilligersbeleid
 
Beleidspunten:

 • Zoveel mogelijk gemeenteleden betrekken bij kerkenwerk: stimuleren dat iedereen een taak(je) krijgt, bijhouden wat mensen (niet) voor de kerk willen doen.
 • Talentgericht zoeken en niet functiegericht (opstellen van vacatures).
 • Werven, begeleiden en uitzwaaien van vrijwilligers moet veel aandacht krijgen. Vrijwilligers moeten worden gekoesterd.
 • Het aanleggen en actief beheren van een databank van gemeenteleden die aangegeven hebben op enig moment een taak te willen vervullen.

 4. Erediensten

 Beleidspunten:
– de beamer zal in elke dienst gebruikt gaan worden
– er zal binnen afzienbare tijd een beslissing genomen worden over de invulling van de avonddiensten.
– voor de invulling van de liturgie, zullen de resultaten van de enquête uitvoerig besproken en gewogen moeten worden. Hiervoor zal een werkgroep “vernieuwingen diensten” worden gevormd.
 

 1. Pastoraat

 Beleidspunten:

 • we werken meer toe naar pastoraat als ontmoeting. Door aan te sluiten bij bestaande netwerken (vriendengroepen, buurt, school, dorp, gesprekskringen enz).
 • Probeer een mentaliteitsverandering te weeg te brengen, door meer gemeenteleden betrekken bij een wijkteam, pastoraat is geen taak alleen van ouderling of predikant, maar van elk gemeentelid.
 • het aanbieden van training en ondersteuning aan de vrijwilligers die pastoraal werk doen binnen onze gemeente. M.n. ook om te leren hoe je het geloofsgesprek aan gaat.
 • breed scala van vormen van pastoraat aanbieden
 • onderzoek de mogelijkheden van sociale media (twitter, facebook enz) om in te zetten om het geloof uit te dragen en met medemensen in contact te komen.
 • Stel een projectgroep samen die winteractiviteiten gaat organiseren.
 • Het ouderenpastoraat is goed georganiseerd en vraagt het niet om grote aanpassingen. Echter de vraag werpt zich op na de formatie aanpassing in hoeverre de continuïteit gewaarborgd kan worden.
 1. Jeugdwerk

6.1 Algemeen
 Beleidspunten:

 • Gezinnen benaderen, niet alleen de jongeren.
 • Initiatieven nemen om te komen tot een samenwerking met het jeugdwerk van de R.K. kerk.
 • Meer samenwerken met CBS “de Paedwizer” (en andere basisscholen) en in de kerk aansluiten bij waar kinderen op de basisschool mee bezig zijn (muziek, thema’s ).
 • Zoeken naar vormen die voor jong en oud aansprekend zijn (ouderen kunnen niet voor jongeren bepalen wat aansprekend is, dat geven ze zelf wel aan).
 • Leeftijdsgroepen sluiten beter op elkaar aan, zodat kinderen/jongeren niet, kerkelijk gezien, tussen wal en schip raken. De overgang van de ene groep naar de ander (bv van kindernevendienst naar tienerdienst en catechese) verdient extra aandacht.

 6.2.2 Kindernevendienst
 
Beleidspunten:

 • Meer aansluiting zoeken in knd en kerkdiensten bij wat op school wordt aangereikt (kinderliederen, projecten, thema’s enz).
 • Meer gebruik maken van moderne media, die kinderen vertrouwd zijn (filmpjes, muziekclips, youtube).
 • Betere integratie van kerkdienst en knd. Hoe kunnen we het vloeiend op elkaar aan laten sluiten, zodat het aansprekend is voor jong en oud.
 • Contact intensiveren met basisschool de Paedwizer, en kijken hoe en waar samengewerkt kan worden.
 • Zoeken naar manieren om het geloofsgesprek met kinderen te stimuleren. Hier ligt de kerntaak van de knd: op een voor kinderen begrijpelijke manier relevant maken wat geloven in God betekent, en waarom het een voorrecht is om een kind van God te mogen zijn.

6.3 Leeftijd 12-18
6.3.1 Tienerdiensten
 Beleidspunten:

 • Goed aansluiten bij wat jongeren bezighoudt.
 • Meer focussen op het gezin, en niet alleen op de jongere.

 6.3.2 Jeugddiensten
 Beleidspunten:

 • Meer beweging en vernieuwing
 • Experimenteren met nieuwe tijden, om meer jeugd (en volwassenen) te trekken.
 • Commissie aanvullen met tieners/twintigers.
 • Tegenstelling generaties proberen te overbruggen in de diensten.

6.3.3.1 Rock-Steady

Beleidspunt:     
Er moet naar gestreefd worden de jongeren te verdelen in een groep van 11/12/13 jarigen en een groep van 14/15 jarigen. Dit in verband met het te grote leeftijdsverschil op deze leeftijd.

6.3.3.2 Youth-Alpha
 Beleidspunten: 

 • De predikant dient in elk geval 1 keer uitgenodigd te worden een YA bijeenkomst bij te wonen.
 • De laatste bijeenkomst van de jongeren kunnen de ouders erbij uitgenodigd worden, waarbij de jongeren dan lesgeven en koken. Het is belangrijk dat ook ouders ervaren/weten waar de jongeren mee bezig zijn.

 6.3.3.3 Verdieping 18+

Beleidspunt:     
De jongeren kunnen in principe zelf de avonden voorbereiden, maar het verdiend de voorkeur dat er een predikant/ kerkelijk werker bij aanwezig is.
  
6.5 musical
 
Beleidspunten:
Bij de spelers:

 1. Talent ontdekken en ontwikkelen, waardoor je een positief zelfbeeld creëert en

meer zelfvertrouwen krijgt.

 1. Leren rekening te houden met elkaar.
 2. Je leren in te leven in anderen en andere situaties, zodat er een beter inzicht en

begrip kan ontstaan.

 1. Met respect en fatsoen met elkaar omgaan.
 2. Creativiteit ontwikkelen.
 3. Plezier beleven.

Bij het publiek:

 1. Plezier en een ontspannen avondje uit, maar wel aan het denken gezet worden.
 2. Eye openers geven.

7.1 Diakonie
 Beleidspunten:

 • Verhogen van de inkomsten: (1) De gelden die uitstaan kunnen wellicht meer opbrengen dan nu het geval is. (2) Door de gemeente, ruim van te voren te informeren over waar de collecten voor zijn bestemd en wat er precies met het geld gebeurt, verwachten we een hogere collecteopbrengst.
 • Eén keer per jaar een diakonale dienst houden, zo mogelijk in samenwerking met de knd.
 • Eerste hulp dienst/tijdelijke hulp opzetten: Voor alleenstaanden zonder kinderen of waarvan de kinderen ver weg wonen, die plotseling opgenomen worden in het ziekenhuis of thuis hulp nodig hebben, wil de diaconie een tijdelijke hulpdienst opzetten, als overbrugging tot de officiële hulpdiensten het overnemen. Vrijwilligers, aangestuurd door de diaconie, zullen deze diensten verlenen.
 • Uitbreiden berichtgeving in Schakels en op de website. Met enthousiaste verhalen over diaconale activiteiten en acties wordt het belangrijke werk van de diakonie meer bij de gemeenteleden onder de aandacht gebracht, en dit stimuleert een stukje bewustwording.
 • Twee keer per jaar houdbare levensmiddelen inzamelen (gebeurt nu één keer): met dankdag, en vlak voor de zomervakantie. Deze levensmiddelen gaan naar de voedselbank, die steeds moeilijker aan voedsel kan komen terwijl het aantal mensen dat afhankelijk is van de voedselpakketten juist toeneemt.

De zendingscommissie voerde tot nu toe een zelfstandig bestaan, maar valt nu als werkgroep “Kerk in Actie” onder de verantwoordelijkheid van de diakonie. Samen zoeken we naar een nieuwe koers en duidelijke afspraken, die werkbaar zijn.
 7.2 Werkgroep “Kerk in Actie”
 Beleidspunten:

 • komen tot een goede en duidelijke samenwerking met de diakonie
 • werken aan een duidelijke visie: hierbij zou je kunnen denken aan het organiseren van laagdrempelige activiteiten met een duidelijke geloofsboodschap. Een kerk die in actie komt om wat haar drijft en bezielt met anderen te delen. Hiervoor zullen nieuwe vormen gezocht moeten worden. Zending, evangelisatie en praktische hulp vanuit je geloof liggen dicht bij elkaar.
 1. Beheer

Beleidspunten:

 • Leden die niet of weinig financieel bijdragen aan het gemeentewerk op hun verantwoordelijkheid wijzen.
 • De personele kosten in algemene zin zodanig te verlagen, tot een aanvaardbaar niveau is bereikt
 • Het streven om te komen tot een sluitende financiële begroting.
 • Het onderzoeken, in kaart brengen en tot stand brengen van de materiële voorwaarden die nodig zijn om gemeente te kunnen zijn, zoals we dat willen. Dit omvat in ieder geval één passend multifunctioneel kerkgebouw met een bijpassend en aan de kerk verbonden kerkelijk centrum, met vergaderzalen, ruimte voor oppas en kindernevendienst, koffiedrinken, keuken, werkplek voor de predikant. Daar hoort ook bij een kerkzaal met losse stoelen, groot podium, schuifwanden en passende technische hulpmiddelen als een beamer, geluidsinstallatie, internetaansluiting enz.
 • Het zoeken naar nieuwe manieren van fondswerving om onze kerkgebouwen, ook op langere termijn, voor de dorpen te behouden.
 • Aanpassen, en indien mogelijk verminderen, van het aantal objecten dat in eigen beheer is. Dat wat wezenlijk is voor onze manier van gemeente zijn moet bewaard blijven…

 8.2 Activiteitencommissie
Beleidspunten:
– de activiteitencommissie zal nog eens goed moeten kijken naar haar visie en identiteit. Wat willen zij organiseren, hoe willen ze dat organiseren, en waarom willen ze het organiseren. Een creatieve brainstormsessie zal misschien nieuwe ideeën opleveren.
– bij activiteiten om geld in te zamelen, kijken hoe je het zo kunt organiseren dat er meer mensen van buiten de gemeente op de activiteit afkomen. Zo voorkomen we dat telkens dezelfde groep mensen het geld moet opbrengen.

9. Informatie/Communicatie
Beleidspunten:

 • samenstellen van een nieuwsredactie die informatie, betrekking hebbend op de kerk en haar leden, op een aantrekkelijke wijze voor het voetlicht brengt. Te denken valt aan het ontwikkelen van of verder ontwikkelen van het (kerk)blad met minder zakelijke informatie en meer inhoud: wat drijft ons en bezielt ons. Hierbij zou je kunnen denken aan kortere artikelen, meer foto’s, meer human interest/opinie verhalen.
 • samenstellen van een groep mensen die er aan wil werken om de informatie van de schakels en de website op aantrekkelijke wijze met elkaar te integreren. Informatie op de website is dan meer actueel en deze stap past goed bij het verder digitaliseren van de informatie voorziening.
 • Mogelijkheden scheppen voor een nieuwe, digitale manier van gemeente zijn, o.a. via website, digitaal kerkblad, mailen, beluisteren van kerkdiensten via internet, waarbij kwaliteit, aantrekkelijkheid en toegankelijkheid kernwoorden zijn.
 • de technische opbouw van deze inter/intranet vormgegeven site dient geschikt (responsive) te zijn voor smartphones en tabletachtige apparaten. De website van de PKN op’e Noed kan op deze wijze de informatiebron van de kerk worden.
 • voor de verdere stap van digitalisering dient een duidelijk privacy beleid ontwikkelt te worden.
 • onderzoek is nodig of sociale media (Facebook, Twitter, LinkedIn enz) ook gebruikt kunnen worden om met mensen binnen en buiten de gemeente in contact te treden en onszelf als gemeente naar buiten toe te profileren. Dit moet gemeente breed gedragen worden.

Beleidsplan landelijke kerk: klik hier

6.      Beloningsbeleid: De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de “Generale regeling rechtspositie predikanten”.

De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, is geregeld in de
“Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland”.

De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u hier

7.      Doelstelling “Op ‘e Noed”: De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en   belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk, die zich delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

 • Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de Kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
 • Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

klik hier

8.      Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

9.      Samenvatting financiële verantwoording en begroting:

Voor de volledige jaarrekening kunt u een mail sturen naar administratie@pkn-openoed.nl

Verkorte versie 2022: klik hier