Privacy

Privacyverklaring Van de Protestantse gemeente Op ‘e Noed
te Idskenhuizen, St Nicolaasga en Tjerkgaast.

www.pkn-openoed.nl

Over deze privacyverklaring
Voor de Protestantse Kerk in Nederland en haar gemeenten is privacy en een veilige omgeving van groot belang. De Protestantse Kerk in Nederland en haar gemeenten zijn volgens de kerkorde geroepen tot dienst aan de wereld waarin omzien naar elkaar, betrokkenheid met elkaar en het vormen van een gemeenschap belangrijke pijlers zijn. De kerk is er voor iedereen. Ook zij die geen lid zijn van de kerk mogen meedoen, pastoraat of diaconale hulp ontvangen en op andere wijze participeren in de Protestantse Kerk in Nederland, haar gemeenten en andere organisatievormen.
Deze privacyverklaring is bedoeld om informatie te geven over het gebruik van persoonsgegevens. Daarnaast geeft deze verklaring inzicht in de doelen en grondslagen van gegevensverwerking binnen de kerk. Betrokkenen kunnen in deze verklaring lezen welke persoonsgegevens worden verwerkt. Deze verklaring beschrijft tevens de rechten die een betrokkene met betrekking tot de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens heeft en wie daarvoor de contactpersoon bij de kerk is.

Over de Protestantse Kerk in Nederland en haar gemeenten
De organisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en haar gemeenten is gebonden aan specifieke (kerkelijke) regels. Deze regels werken ook door in de privacybescherming. De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft ruimte aan de kerken om conform hun eigen kerkelijke regels gegevens te verwerken.

De Protestantse Kerk in Nederland bestaat uit lokale gemeenten. De gemeenten en haar diaconiën bezitten rechtspersoonlijkheid.

Algemene maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens
U heeft het recht dat er zorgvuldig en rechtmatig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarom zorgt de gemeente ervoor dat uw privacyrechten en gegevensbescherming op orde zijn door deze standaard te beveiligen en privacyregels standaard toe te passen. Binnen de kerk is eenieder die op basis van zijn kerkelijke functie gegevens ontvangt op grond van ordinantie 4-2 tot geheimhouding verplicht. Om op een veilige en bewuste manier om te gaan met persoonsgegevens heeft de gemeente diverse beleidsmatige maatregelen getroffen. Deze staan in Bijlage 1 onderaan dit document.

Uw rechten, de procedure bij een verzoek en de contactgegevens van de kerk
Om te voldoen aan verzoeken van betrokkenen en ervoor te zorgen dat er passende en organisatorische maatregelen worden genomen om aan de privacy-regels te voldoen heeft de gemeente de coördinatie van die waarborgen belegd bij:

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Op ‘e Noed

Om in contact te treden of een verzoek conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming te doen kunt u contact opnemen met:

Mevr. J. van Koten (scriba)
De Ikkers 7
8523 NV Idskenhuizen

tel. 0513 431475
mail: scriba@pkn-openoed.nl

De Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming geven betrokkenen de volgende rechten:

1. Het recht op dataportabiliteit.
Het recht om uw eigen persoonsgegevens die zijn verzameld op basis van toestemming of vanwege de uitvoering van een overeenkomst in een digitaal gangbaar en leesbaar formaat te ontvangen en/of te verstrekken aan een andere partij.
2. Het recht op vergetelheid.
Het recht om ‘vergeten’ te worden. Uitschrijving uit de kerk is mogelijk en de gemeente moet voldoen aan uw verzoek om vergeten te worden voorzover de belangen van anderen of de legitieme belangen van de kerk zich daar niet tegen verzetten.
3. Recht op inzage.
Het recht van mensen om hun persoonsgegevens die worden verwerkt in te zien.
4. Recht op rectificatie en aanvulling.
Het recht om de persoonsgegevens die van u worden verwerkt te

5. wijzigen. Gegevens kunnen worden gewijzigd indien men van mening is dat deze niet kloppen, voorzover de belangen van anderen of de legitieme belangen van de kerk zich hiertegen niet verzetten.
6. Het recht op beperking van de verwerking:
Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
7. Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering.
Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten. Bij besluiten gaat het om besluitvorming voor rechtsgevolgen hebben of de betrokkene in zijn/haar aanmerkelijk belang treffen.
8. Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
9. Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor een verzoek met betrekking tot één van de bovenstaande rechten neemt u contact op met de gemeente via de contactgegevens hierboven vermeld. Voor uitschrijving als lid van de kerk vereist de kerkorde dat u een uitdrukkelijk verzoek richt aan de plaatselijke kerkenraad.
De gemeente zal vervolgens uw verzoek behandelen. De gemeente zal eerst moeten vaststellen of u daadwerkelijk bent wie u zegt dat u bent en of het recht waarop u zich beroept wel van toepassing is. Indien dat zo is heeft de gemeente een maand vanaf uw verzoek om aan uw verzoek te voldoen, tenzij de omstandigheden nopen tot een verlenging van de termijn tot maximaal drie maanden. Bij een dergelijke verlenging zult u een met redenen omklede verklaring daarover krijgen. De gemeente zal vervolgens zo goed mogelijk aan uw verzoek voldoen. Bij het voldoen aan uw verzoek moet de gemeente rekening houden met de privacy-rechten van anderen en het gerechtvaardigd belang en de gerechtvaardigde activiteiten van de kerk.

II. VERWERKINGEN VANWEGE DE ALGEMENE ORGANISATIE & LEDENADMINISTRATIE

Gezien de werking van de Protestantse Kerk vindt er in de gemeente een aantal verwerkingen plaats die direct verband houden met de kerkorde. Het gaat om verwerkingen in het kader van de algemene organisatie (bijvoorbeeld verkiezingen van ambtsdragers) en de ledenadministratie. In de onderstaande tabel staat om welke situaties het gaat, welke gegevens worden verwerkt en wat de grondslag voor de verwerking is.

Algemene Organisatie
Situatie welke gegevens zijn erbij betrokken grondslag
De organisatie van de kerk kent ambtelijke vergaderingen die leiding geven aan de gemeente. In deze ambtelijke vergaderingen zitten ambtsdragers die daarin verkozen worden. De orde van de kerk schrijft voor dat ambtsdragers door de gemeente of door de ambtelijke vergadering worden verkozen. Binnen deze verkiezingsprocedure worden persoonsgegevens verwerkt. (Vul als gemeente in welke gegevens u deelt in het kader van de verkiezingen van ambtsdragers)

☐ naam en voornamen c.q. voorletters;
☐ geslacht;

De gemeente verwerkt deze gegevens op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten,

en;

het gerechtvaardigd belang van de kerk om haar ambtelijke structuren vorm te geven naar haar eigen inrichtingsvrijheid.
Ledenadministratie
Situatie welke gegevens zijn erbij betrokken grondslag
De kerk maakt gebruik van een ledenadministratie.
Ja Voor zover bekend en van toepassing worden de volgende burgerlijke gegevens geregistreerd:
• naam en voornamen c.q. voorletters;
• straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats en datum van vestiging op het woonadres;
• geboortedatum en -plaats;
• geslacht;
• burgerlijke staat met vermelding van de datum van ingang van de huidige burgerlijke staat;
alsmede de volgende kerkelijke gegevens:
• doop, met vermelding van de datum alsmede van de kerkgemeenschap en de naam van de gemeente, respectievelijk kerk respectievelijk parochie, waarbinnen de doop werd bediend;
• belijdenis van het geloof, met vermelding van de datum alsmede van de kerkgemeenschap en de naam van gemeente respectievelijk kerk, waar belijdenis van het geloof werd gedaan;
• kerkelijke inzegening van het huwelijk, met vermelding van de datum alsmede van de kerkgemeenschap en de naam van de gemeente, waar de inzegening heeft plaatsgevonden;
• kerkelijke zegening van een andere levensverbintenis, met vermelding van de datum alsmede van de kerkgemeenschap en de naam van de gemeente, waar de zegening heeft plaatsgevonden, wanneer een kerkenraad besloten heeft van de in ordinantie 5-4 geboden mogelijkheid gebruik te maken;
• datum van overkomst uit een andere gemeente of uit een andere kerkgemeenschap, met vermelding van de naam van deze gemeente c.q. kerkgemeenschap;
• gegevens in verband met het einde van het lidmaatschap van de gemeente:
• datum van vertrek dan wel overschrijving naar een andere gemeente met vermelding van de naam van de nieuwe gemeente,
• datum van overlijden,
• datum van vertrek naar het buitenland,
• datum van overgang naar een andere kerkgemeenschap,
• datum van onttrekking aan de gemeenschap van de kerk,
• datum waarop de gemeenschap van betrokkene met gemeente en kerk geacht wordt verbroken te zijn;
• datum van herstel van de gemeenschap met gemeente en kerk als bedoeld in ordinantie 9-5-6 dan wel ordinantie 10-9-9;
• de aard van de verbondenheid met de gemeente,
onder vermelding van de wijkgemeente waartoe betrokkene behoort. De gemeente verwerkt deze gegevens op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten,

en/of;

ter uitvoering van de overeenkomst van het lidmaatschap.

III. VERWERKINGEN VANWEGE HET PLAATSELIJK LEVEN EN WERKEN VAN DE KERK

In het kader van het plaatselijk leven en werken van de kerk verwerkt de plaatselijke gemeente diverse persoonsgegevens. Per verwerkingsstroom staat in onderstaande tabel om welke situatie het gaat, welke gegevens worden verwerkt en wat de grondslag van verwerking is.

Wel niet Situatie welke gegevens zijn erbij betrokken grondslag
Wel
1
Aan alle leden van 18 jaar en ouder is/wordt een formulier verstrekt met de vraag of ze wel- of niet toestemming verlenen om hun persoonsgegevens te gebruiken in het kerkblad “Geschakeld” en de Zondagse Ontmoeting. Zie bijlage II
wel
Er worden nieuwsbrieven (al dan niet elektronische) verstuurd naar leden van de gemeente, dan wel personen met wie de gemeente regelmatig contact onderhoudt en/of een relatie heeft om betrokkenen op de hoogte brengen van de activiteiten van de gemeente. De nieuwsbrieven worden:
wekelijks verstuurd
Naar het e-mailadres van de ontvangers.
De gemeente verzamelt deze gegevens op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten,

haar gerechtvaardigd belang,
en;
de uitvoering van de overeenkomst.
wel Er worden in de nieuwsbrief gegevens van zieke personen vermeld.
Zie: Wel 1 X naam en voornamen c.q. voorletters en adres.
Voor het vermelden van gegevens rondom ziekte in de nieuwsbrief heeft de gemeente toestemming verkregen van de betrokkene.
niet Er wordt geen gemeentegids uitgegeven waarin een lijst van alle gemeenteleden is opgenomen.
Voor het vermelden van gegevens van gemeenteleden in een gemeentegids heeft de gemeente toestemming verkregen van de betrokkenen.
wel Tijdens een kerkdienst worden in gebed of anderszins namen van leden van de gemeente genoemd.
Zie: Wel 1

Naam en Adres worden genoemd. De gemeente verzamelt deze gegevens op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten, te weten haar gerechtvaardigd belang om een gemeenschap te kunnen zijn waarin leden naar elkaar omzien en hen op te dragen aan God.
wel Er worden opnames van kerkdiensten gepubliceerd.
Zie: Wel 1

Mogelijkheid: De naam en het adres vermelden op het kaartje bij de bloemen.

Bijvoorbeeld 8 weken online
De kerkdienst: is later te volgen via een link op de website

In de kerkdienst worden namen en adressen genoemd
De kerkdiensten staan voor een beperkte periode online, namelijk

Bij bijzondere diensten (rouw-, trouw- doop- en belijdenisdiensten) zijn met de direct betrokkenen afspraken gemaakt over het in beeld brengen en de verwerking van die registratie.
Het is mogelijk dat bezoekers van de dienst in beeld komen en/of op de geluidsopname te horen zijn, dan wel dat er gegevens van gemeenteleden in voorbede of op andere momenten tijdens de dienst worden verwerkt. Om al haar leden en al Gods mensen in staat te stellen deze kerkdiensten mee te maken plaatst de gemeente kerkdiensten online op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten en haar gerechtvaardigd belang.

niet Bij bezoekers van onze website worden er cookies geplaatst. Cookies zijn kleine bestanden die op uw apparatuur worden geplaatst, bijvoorbeeld op een computer, telefoon of tablet. Met cookies kan informatie worden verzameld of opgeslagen over het websitebezoek of over (het apparaat van) de bezoeker. De gemeente verwerkt deze gegevens op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten haar gerechtvaardigd belang om een beter beeld te kunnen krijgen op welke wijze onze website wordt gebruikt en hoe wij deze kunnen verbeteren.
niet Op onze website staan foto’s van functionarissen van kerk.
Dus van functionarissen die niet behoren tot de plaatselijke gemeente. Op de website staan geen foto’s van deze functionarissen met daarbij de namen en adressen. De gemeente verwerkt deze gegevens op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten, te weten haar gerechtvaardigd belang om de gemeente als toegankelijke gemeenschap te laten functioneren.
wel Op onze website staan foto’s van bezoekers van de kerk.
Zie: Wel 1 Op een openbare pagina

.
Foto’s zonder vermelding van persoon- en adres gegevens.

Als dit bij uitzondering wel gebeurt, is dit na toestemming
van de betrokkene De kerk verwerkt foto’ s van bezoekers van een activiteit om een beeld te geven van de gemeente. De gemeente vraagt toestemming via de Zondagse Ontmoeting aan de op de foto duidelijk herkenbare personen om deze op de website te plaatsen.
wel Op onze website staan functionarissen van de gemeente/plaatselijke kerk.
Zie: Wel 1 Op een openbare pagina
Met naam en adres. De gemeente verwerkt deze gegevens op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten, te weten haar gerechtvaardigd belang om de gemeente als toegankelijke gemeenschap te laten functioneren.
wel Gemeenteleden worden aangeschreven voor het doen van een financiële bijdrage of toezegging Gemeenteleden worden
X 3 maal per jaar aangeschreven
1 Kerkbalans
2. Voorjaarsrcollecte
3. Najaarscollecte X naam en voornamen c.q. voorletters;
X straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats en datum van vestiging op het woonadres;
Om voldoende financiën te verkrijgen verzoekt de gemeente haar leden op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten en haar gerechtvaardigd belang om een financiële bijdrage.
☐ ☐ Hulpaanvragen bij de diaconie worden opgenomen in een administratie. Hulpaanvragen komen binnen via een:
☐ webformulier
☐ e-mailadres
☐ anders: In de administratie worden opgenomen:
☐ naam en voornamen c.q. voorletters;
☐ straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats en datum van vestiging op het woonadres;
☐ geboortedatum en -plaats;
☐ geslacht;
☐ e-mailadres
☐ telefoonnummer
☐ financiële gegevens
☐ nadere afspraken over de hulp
☐ anders: De gemeente en diaconie hebben tot taak om te zien naar de hulpbehoevenden in de wereld en verwerken derhalve op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten en ter uitvoering van een overeenkomst tot hulpverlening deze gegevens.
☐ niet Via de website van de gemeente kunnen mensen contact opnemen via een contactformulier waar een aan te vinken optie is voor het geven van toestemming voor het verwerken van de persoons-/contactgegevens. De gegevens die worden verzameld via het formulier:
☐ worden na afsluiting van de vraag/het contact verwijderd
☐ worden na een jaar verwijderd
☐ worden geanonimiseerd bewaard
☐ anders: In het contact-formulier moeten mensen ten minste invullen:
☐ naam en voornamen c.q. voorletters;
☐ e-mailadres
☐ telefoonnummer
☐ anders: De gemeente en de diaconie willen toegankelijk zijn voor mensen die contact willen opnemen en verwerken op basis van verkregen toestemming deze gegevens.
X niet De gemeente of de diaconie gebruikt camera’s om te filmen wat er gebeurd. Uitzondering: Bij rouw en trouwdiensten kunnen door familieleden opnamen worden gemaakt. De verantwoordelijkheid voor de privacy ligt in dit geval bij de familie Mensen en kentekens kunnen op de beelden herkenbaar verschijnen. De gemeente of diaconie heeft een gerechtvaardigd belang om haar gebouwen en mensen te beveiligen door cameratoezicht.

IV. BEWAARTERMIJNEN

Wij zullen de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. Gegevens van leden bewaren we in ieder geval zolang zij lid zijn. Bij uitschrijving bewaren we de gegevens nog twee jaar alvorens deze naar een historisch archief gaan. Soms gelden er wettelijk langere bewaartermijnen.

V. DOORGIFTE AAN ANDEREN

De gemeente geeft alleen gegevens van haar leden door aan anderen of derden als dat nodig is voor de uitoefening van haar taken. Daarbij kan met name gedacht worden aan: administratiekantoren, bedrijven voor de verzorging van post en/of e-mails, internetdiensten (zoals cloud-opslag)

Wij geven geen gegevens door aan landen buiten de EU of bedrijven die niet vallen onder een land met een adequaat beschermingsniveau.
Bijlage 1: organisatorische en beleidsmatige maatregelen voor de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.
(Vul als gemeente in welke maatregelen ter beveiliging van persoonsgegevens u heeft genomen)

niet wel maatregel
wel De gemeente heeft ter coördinatie een coördinator gegevensbescherming aangewezen.
wel De kerkenraad evalueert het privacy-beleid (inclusief het privacy-statement) In 2019 en daarna twee-jaarlijks

wel Alle vrijwilligers/ambtsdragers/functionarissen van de gemeente krijgen een bericht over het privacybeleid van de gemeente, met toezending van het privacy-statement, ten minste ☐ eenmalig in 2018 en daarna
bij intreding in de positie/functie/het ambt
☐ wel De gemeenteleden worden op de hoogte gehouden over het privacybeleid van de gemeente, met toezending van het privacy-statement, door De website
Toezending op verzoek.

☐ wel De bezoekers van de gemeente worden op de hoogte gehouden over het privacybeleid van de gemeente, met toezending van het privacy-statement, door De website

☐ wel Binnen de gemeente is de afspraak dat vertrouwelijke gesprekken plaatsvinden in een afgezonderde ruimte.
☐ wel Binnen de gemeente is de afspraak met betrekking tot wachtwoorden waarmee men toegang krijgt tot persoonsgegevens vanuit de kerk dat deze
tweejaarlijks worden gewijzigd


wel De gemeente beveiligt gegevens (zowel op de computer, als in een kast) door een wachtwoord of een slot op de ruimte of kast.
Bijlage I

Versiebeheer

Versie Datum Verbeteringen PG Op ‘e Noed
Versie 1 3 sept.
2018 Eerste versie.

Versie 2 2 mei 2018 Bespreking in de vergaderingen van het moderamen, KKR en GKR in september 2018
Versie 3 10 april
2019 Toevoeging door PG Op e Noed:’ Toezending toestemmingformulier aan alle leden van 18 jaar en ouder.
10 april 2019. Toevoeging tekst op de zondagse ontmoeting

Bijlage II
Aan de leden van de protestantse gemeente
Op ‘e Noed

Geachte leden,

Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen aan de nieuwe privacywetgeving, die is opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. (AVG)
Ook kerkgenootschappen en dus ook onze gemeente, vallen onder deze wet.
De Protestantse Gemeente Op ‘e Noed wil bewust en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en de privacy van haar leden en bezoekers. Daarom is het belangrijk dat ieder die binnen de kerk met persoonsgegevens te maken heeft, zich aan de geldende regelgeving houdt.

Van het verwerken van persoonsgegevens is sprake wanneer je een handeling pleegt, die betrekking heeft op een (te identificeren) persoon of personen. Zoals:
– namen en adressen;
– foto’s op de website en in ons kerkblad, waarop mensen herkenbaar in beeld zijn;
– vermelding van de kerkelijke stand (mutaties en verhuizingen) in ons kerkblad;
– het noemen van zieken op de Zondagse Ontmoeting
– weergeven van kerkdiensten via onze website www.pkn-openoed.nl
– het sturen van e-mails naar gemeenteleden. (B.v. een herinnering aan een activiteit van het jaarprogramma.)

De kerkorde van de PKN is helder: iedereen die met gegevens werkt van de kerk is gehouden tot geheimhouding. Niemand hoeft daarvoor een formulier te ondertekenen, die regeling is op iedereen van toepassing. Gegevens die binnen de kerk worden gedeeld, mogen dus niet (zomaar) doorgegeven worden!

We willen in onze gemeente wel graag doorgaan met het geven van informatie via de Zondagse Ontmoeting en het kerkblad betreffende zieken, jubilea, het gedenken van de overledenen, terugblikken op de kerkdiensten, activiteiten en het publiceren van foto ‘s. Vele gemeenteleden stellen dit zeer op prijs.

Deze brief wordt verspreid onder de doopleden en de belijdende leden van onze gemeente. Dit formulier wordt samen met de kerkbalans weer bij u opgehaald.

U kunt hieronder aangeven of u wel of niet toestemming geeft voor het verspreiden van uw gegevens zoals die in de dik gedrukte stukjes staan vermeld.
——————————————————————————————————————————————————-
Naam: Adres: tel.:

Geeft toestemming voor het verspreiden van gegevens Handtekening:
zoals die in de dik gedrukte stukjes staan vermeld.
——————————————————————————————————————————————————
Naam: Adres: tel:

Geeft geen toestemming voor het verspreiden van gegevens Handtekening:
zoals die in de dik gedrukte stukjes staan vermeld.
—————————————————————————————————————————————————–
Wij hopen u met bovenstaande voldoende te hebben geïnformeerd.

Namens de kerkenraad, R. Kok (Scriba)

Bijlage III
Toestemming voor het noemen van namen en adressen en het publiceren van foto’s tijdens de diensten.
In de Zondagse Ontmoeting staat de volgende zin.
Tijdens de dienst kunnen er foto ’s worden genomen. De foto’s kunnen worden opgenomen in het kerkblad Geschakeld. Wilt u niet gefotografeerd worden dan kunt u dat melden aan de fotograaf of de koster.