In een mooie dienst op 7 augustus is ds. Gerda Keijzer als predikant bevestigd aan onze gemeente “Op ‘e Noed”.

IMG_8201

Vanuit de liturgie:

Presentatie en verbintenis

Gerda Keijzer is op 31 oktober 2004 bevestigd als dienaar des Woords in de gemeente van Luttelgeest. Er zijn geen wettige bezwaren ingebracht tegen de verbintenis van ds. Keijzer aan de deze gemeente. Wij mogen ds. Gerda Keijzer verbinden aan deze gemeente, waartoe de kerk van Christus haar geroepen heeft. Loven wij de Heer.

IMG_8162IMG_8163IMG_8164IMG_8165IMG_8167

Bij het doopvont

Hier begint het voor iedereen die gelooft, bij het teken van het water. Het is als de Rode Zee, waar het volk van Israël doortrok, weg uit de slavernij in Egypte; als het water van de Jordaan, de grens van het land van belofte waar Jezus zich liet dopen door Johannes. Zo is de doop teken van dood en opstanding: wij zijn met Christus mee begraven in de dood om met Hem op te staan tot een nieuw leven.

Hier zul je staan, Gerda, je zult water nemen in je handen, en mensen dopen, kinderen en volwassenen, in de naam van God: Vader, Zoon en heilige Geest.

Voor de tafelIMG_8170

We worden maar één keer gedoopt, maar de tafel staat altijd voor ons klaar: brood en wijn als voedsel voor onderweg, om honger te stillen en dorst te lessen. Aan de tafel worden we deelgenoten, samen delend in Christus’ leven dat Hij voor ons heeft geofferd. Wij reiken elkaar brood en beker, zeggen en zingen wat Hij ermee bedoeld heeft en houden het leven uit totdat Hij komt.

Zo zul jij, Gerda, brood breken en wijn schenken, dankzeggen en delen. Je zult ervaren dat de tafel van de Heer voor kleinen en groten, vrouwen en mannen, het middelpunt van de gemeente is.

IMG_8174 kIMG_8176

Bij de kansel

De weg van de Heer is geplaveid met woorden. Hoe kunnen we anders gemeente zijn dan door luisterend om te gaan met de oude woorden!? Deze woorden komen tot leven waar de Bijbel opengaat en oren en harten zich ontsluiten.

Jij, Gerda Keijzer, bent vanaf vandaag in deze gemeente uitlegger van het Woord. Je zult eigen woorden moeten zoeken om te kunnen zeggen wat er geschreven staat. Soms samen met andere mensen, die zich in kringen buigen over de Schriften. Soms alleen, wanneer je je voorbereidt op de verkondiging. Je zult in de lange rij staan van vrouwen en mannen die je zijn voorgegaan, van Mirjam en Mozes, tot vandaag toe.

Achter de tafel

IMG_8179

Waar twee of drie verzameld zijn, is de Heer het midden. Zonder dit midden geen kring. Rond deze tafel komt de gemeente bijeen om te dienen, te delen, te leren en te vieren: een gemeenschap van mensen die elkaar in het oog houden, omdat uit het oog uit het hart is.

 En jij, Gerda, gaat voor in de liturgie: in groet en zegen, in kyrië en gloria, in gebeden en liederen zul je mogen helpen gestalte te geven aan de eredienst. Je werk zal veelzijdig zijn. Je zult uitnodigend en bemoedigend moeten zijn, op tijd ook aansporend en desnoods kritisch. Maar altijd gul met liefde, nooit zonder zorg voor de gemeente. Zo zul je hier achter de tafel staan, in het midden van de kring.

Bij de paaskaars

IMG_8181IMG_8185

Jongeren maken deel uit van deze gemeente. Hun aanwezigheid en inbreng is voor ons heel belangrijk, omdat zij de toekomst zijn van de kerk. Jongeren hebben hun eigen vragen over leven en geloven en zoeken hier naar licht om bij te kunnen leven.

Zij zullen jou, Gerda, vragen om met hen mee te gaan op hun weg door het geloof. Jij zult samen met hen gaan, zoekend en tastend naar waarheid om bij te leven, naar woorden en gedachten die het leven zin geven. Je zult dat met hen doen in het midden van deze wereld, maar altijd in het licht van Christus.

 

In het midden van de gemeente

In de bijbel lezen we dat de gemeente een gemeenschap is van mensen die geroepen zijn uit het donker naar het licht. Zoals Abraham geroepen werd uit Ur der Chaldeeën, zoals Israël geroepen werd uit de slavernij in Egypte, zoals Ruth Moab verliet en beleed: ‘Uw God is mijn God’, zo mogen wij in die lange, bonte stoet van mannen en vrouwen, met de kerk van alle eeuwen, op weg zijn naar Gods wereld van liefde en gerechtigheid.

 IMG_8187

Hier zul jij staan, Gerda Keijzer, als geroepene, steeds bereid te wijzen op het licht op onze weg, steeds zoekend, voor jezelf en anderen, naar het licht dat uitgaat van de opstanding van Jezus Christus. Steun ons zo, wanneer we in ons eigen levensverhaal moeite hebben om de weg die voor ons ligt te onderscheiden.

 

 

Belofte

Gerda Keijzer, eenmaal ben je in het ambt bevestigd om het Woord en de sacramenten te bedienen. Daarbij heb je uitgesproken dat je de heilige Schrift, bij het licht waarvan wij leven, aanvaardt als de enige regel van het geloof en dat je je zult verzetten tegen alles wat daarmee in strijd is. Je hebt beloofd geheim te houden wat in vertrouwen tegen je is gezegd en je taak te vervullen overeenkomstig de orde van onze kerk. Nu je je ambtsbediening in de Protestantse Gemeente Op ‘e Noed zult voortzetten, vraag ik je daarom:

 Ben je er ten volle van overtuigd, dat God zelf je door deze gemeente heeft geroepen?IMG_8196

 En beloof je je ambt ook op deze plaats trouw te bedienen, met liefde voor de gemeente en voor alle mensen die de Heer op je weg brengt? Antwoord: “Ja, dat beloof ik”

 

Verbintenis en zegen

IMG_8200IMG_8198IMG_8201IMG_8202 kIMG_8203 k

Belofte van de gemeente

Gemeente, nu ds. Gerda Keijzer als predikant aan de Protestantse Gemeente Op ‘e Noed is verbonden, belooft u haar in uw kring te ontvangen, zoals dat van een kerk van Jezus Christus verwacht mag worden, haar te omringen met uw medeleven, haar te dragen in uw gebeden en met haar mee te werken in de dienst van onze Heer?Wat is daarop uw antwoord?

Gemeente: “Ja, van harte”

IMG_8204IMG_8206IMG_8209

Gerda neemt met een handdruk de leiding van de dienst over en brengt de gemeente de vredegroet

IMG_8210

Lied door Jan de Jong:

Heer wat een voorrecht’

IMG_8213

 

Na de dienst zijn er mooie woorden van de voorzitter van de kerkenraad, Gerda krijgt cadeaus en de bloemen, incl het schitterend opgemaakt liturgisch bloemstuk

IMG_8214IMG_8217IMG_8218IMG_8220IMG_8226IMG_8228IMG_8222

Er is koffiedrinken in Unitas

IMG_8232IMG_8233IMG_8243 kIMG_8245IMG_8246IMG_8247