De 40 dagentijd is een tijd van inkeer en bezinning als voorbereiding op het feest van Pasen.

De liturgische kleur is paars. Het thema van de veertigdagentijd van de Protestantse kerk is: “Uit liefde voor jou”. Jezus gaf Zijn liefde en Zijn leven voor ons, en roept ons ook op om Zijn liefde door te geven aan mensen ver weg en dichtbij. Leven met en voor een ander gaat niet langs een rechtlijnig pad. Meebewegen en luisteren zijn belangrijk. Daarom nemen we voor de schikkingen als basisvorm kronkeltakken. De lezingen sluiten aan bij het oecumenisch leesrooster en de schikkingen zijn hierop geïnspireerd.

5 maart 2023: 2e zondag 40-dagentijd

Lezing Matteüs 17: 1 – 9  Jezus op de berg der verheerlijking.

Daar verschijnen Mozes en Elia en klinkt een stem uit de hemel: “Dit is Mijn geliefde Zoon”. Met kronkeltakken en stenen wordt een berg verbeeld. Daartussen 3 witte bloemen.

Biddag

Op biddag lazen we Matteüs 6, 19-23, over een kapitaal dat niet aangetast kan worden door mot of roest. Waar bestaat dat kapitaal voor ons uit?

12 maart 2023: 3e zondag van de veertigdagentijd

Lezing Johannes 4: 1-26

Jezus is een bron van levend water.  Dit wordt verbeeld door een glazen vaas met water.

Rondom het water een schikking die betrekking heeft op afscheid en bevestiging ambtsdragers: De twee rozen zijn de twee nieuwe ouderlingen. De twee planten met ronde bladeren zijn de nieuwe kerkrentmeesters. De drie primula’s zijn de ambtsdragers en de kerkrentmeester die afscheid nemen.

19 maart 2023: 4e zondag van de veertigdagentijd

Lezing Efeziërs 5: 8 – 14

Ga de weg van de kinderen van het Licht.

Ontwaak uit uw slaap

Sta op uit de dood

En Christus zal over u stralen.

Dit wordt verbeeld door een stralende bloem in het midden.

2e lezing Mattheus 6: 5 – 13

Bidden. Het Onze Vader.

Dit wordt uitgebeeld door omhooggaande takken en tulpen, als omhoog geheven handen in gebed.

26 maart 2023: 5e zondag 40-dagentijd:Gezinsdienst

In deze schikking sluiten we aan bij het thema van deze dienst:  “Wie zeg jij dat Ik ben?”

2 april 2023: 6e zondag van de veertigdagentijd

Palmzondag: Jezus wordt Jeruzalem binnengehaald als een koning. De mensen staan langs de straten en wegen te zwaaien met palmtakken en groen dat ze geplukt hebben op de velden.

3,4 en 5 april: Vespers.

Het thema van de vespers is “Geloof, Hoop en Liefde”.

Een kruis met daarbij groene bladeren als teken van hoop en rozen als symbool voor liefde. Het kruis is ook teken van geloof.

6 april Witte Donderdag

De liturgische kleur is wit. We vieren de maaltijd van de Heer. Een schaal met water en een doek (het wassen van de voeten). Brood en wijn worden verbeeld door een brood en een tros druiven.

7 april Goede Vrijdag

De liturgische kleur is paars. Een schikking bij het kruis.

8 april Stille Zaterdag

Liturgische kleur van paars naar wit. Paaswake, overgang van donker naar licht, van dood naar leven. Een eenvoudige schikking sluit hierbij aan.

9 april Pasen

een uitbundige schikking; “U zij de glorie, opgestane Heer!”